Методична служба Черняхівської ЦБ

             Місія методичної служби - методичне      та інформаційне забезпечення діяльності бібліотек 

Завдання методичної служби:

- Нормативно-правове забезпечення діяльності публічних бібліотек .
- Виявлення інформаційних потреб і задоволення запитів бібліотечних працівників для розвитку професійної діяльності.
- Формування та використання інформаційної бази даних про бібліотечний досвід.
- Організація безперервної професійної освіти бібліотечних працівників району.
- Вивчення та впровадження нових інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій в практику роботи бібліотек району.
- Підготовка та видання методичних матеріалів з актуальних проблем діяльності бібліотек.
- Аналітична діяльність, вивчення досвіду роботи бібліотек.

Форми науково-методичної роботи:

- Інструктивно-методичні матеріали (інструкції, Положення, листи, Правила роботи і т.д.).
- Методичні семінари, практикуми, майстер-класи, виробничі наради, тренінги і т.п
- Методичні консультації та бібліотечно-бібліографічні довідки.

Методико-бібліографічний фонд:

- Директивні та регламентуючі документи з бібліотечної справи;
- Документи з теорії, методики та організації бібліотечної роботи, практичні посібники, навчальні посібники з бібліотекознавства та бібліографії;
- Довідники і стандарти; - Бібліотечна періодика;
- Папки -накопичувачі, що включають плани, звіти, аналізи, бібліотечні видання та інформацію про діяльність публічних бібліотек району, аналітичні довідки;
- Накопичення актуальних статей з фахових періодичних видань, що мають практичне значення для бібліотечних фахівців;
- Методичні папки -досьє з планами нарад і семінарів;

-Методичні та бібліографічні посібники, підготовлені та видані працівниками відділу.  
               Нормативно-правова база
Закони, постанови, накази:

Інструкції, методичні поради, нормативи:
Державні програми:

Стандарти (міжнародні, державні, міждержавні):


Документи бібліотечних асоціацій:
____________________________________________________________   
              Завдання, які ставлять перед собою методисти – допомогти бібліотекам бути потрібними громаді, «працювати на випередження», завоювати авторитет серед її жителів.
10 квітня до центральної бібліотеки Черняхівської громади з дружньою зустріччю завітили представники обласної методичної служби під керівництвом заступника директора з інноваційної діяльності Житомирської ОУНБ Наталії Карплюк.
Бібліотекарі отримали чимало методичних рекомендацій: щодо створення гарного сучасного бібліотечного простору – реального і віртуального; як спрямовувати користувачів і жителів громади до проєктної діяльності; говорили про оновлення бібліотечного фонду і розробку власного фірмового стилю; як надавати якісні бібліотечні послуги, в тому числі за допомогою сучасних інформаційних ресурсів; як постійно підвищувати фаховий рівень та використовувати нові, більш креативні форми роботи, маркетингові комунікації, активно рекламувати бібліотеку, налагоджувати партнерські зв’язки з громадкістю, благодійними фондами, ЗМІ, розширювати спектр послуг тощо.
    Якісно сформований фонд - візитівка бібліотеки.

Основою діяльності будь-якої бібліотеки є її фонд, від складу якого залежить успіх роботи книгозбірні в  цілому, виконання завдань, що стоять перед нею. Адже, саме фонд визначає зміст, повноту та якість задоволення і розвитку інформаційних потреб користувачів. Чим краще підібраний фонд, тим якісніше бібліотека може задовольнити запити       користувачів.

   Стажування бібліотечних  працівників, яке пройшло на базі центральної бібліотеки, було присвячене саме проблемам формування фондів, їх систематизації та популяризації.

 
 Під час зустрічі аналізували також, як відбувається процес актуалізації фондів, а саме:

-очищення фондів від пасивної частини, яка утворилась за рахунок видань, що втратили актуальність, надійшли до фондів випадково і були непрофільними для конкретної бібліотеки, фізично зношені і непридатні для використання;

 – поповнення фонду сучасною як різногалузевою літературою, так і художніми виданнями;

– оновлення фонду (взамін фізично зношених та втрачених видань) кращими зразками минулих років, класиків української та світової  літератури, які не втрачають актуальності з часом;

 – розкриття фонду, що означає зручне розміщення і вільний доступ, організація виставок, полиць, інформаційних куточків і т.п.

Питання, які розглядались, були актуальними, інформативними та корисними для професійного розвитку бібліотекарів .                                                

        Для  новопризначених бібліотекарів

ЧИТАНІСТЬ, ОБЕРТАНІСТЬ, КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ …

(відносні показники роботи бібліотеки: навіщо вони і як їх рахувати)

При складанні річного звіту про роботу бібліотеки до нього включають не лише абсолютні показники діяльності (кількість користувачів, кількість заходів, відвідування, книговидачу), а й відносні (узагальнюючі) показники, такі як читаність, відвідуваність, обертаність, книгозабезпеченість, процент охоплення населення бібліотечним обслуговуванням.

Відносні величини – це відношення однієї величини, яка порівнюється, до іншої; вони вираховуються на основі абсолютних величин. Відносні величини характеризують або структуру (демонструють питому вагу частини в чомусь загальному), наприклад, процент охоплення населення бібліотечним обслуговуванням, або інтенсивність (співвідношення двох різних за змістом, але взаємопов’язаних величин), наприклад, читаність, обертаність, книгозабезпеченість, відвідуваність.

Такі відносні показники діяльності (як і абсолютні) дозволяють аналізувати основні тенденції розвитку бібліотеки; за їх допомогою легше вибудовувати управління процесами обслуговування. Статистика заради статистики нікому не потрібна. Статистичний облік здійснюється для того, щоб використовувати зібраний матеріал для напрацювання будь-яких оцінок і рішень на майбутнє.

Як показує аналіз текстових річних звітів публічних бібліотек Полтавської області, вони не завжди містять відносні показники діяльності (є лише абсолютні), а якщо відносні показники й включаються у звіт, то не завжди правильно вираховуються, таким чином інформація у звіті стає спотвореною. Тому є сенс напередодні складання річних звітів роботи нагадати бібліотечним працівникам про відносні показники діяльності та про те, як їх правильно рахувати.

Ø ЧИТАНІСТЬ – показник інтенсивності читання; середнє число книг, видане одному читачеві; середня книговидача. Читаність – це відношення документовидачі до числа користувачів; вона вираховується шляхом ділення кількості виданих за рік документів на число користувачів, зареєстрованих за рік.

Читаність = книговидачі за рік : користувачі за ЄРК за рік.

Стандартних для всіх бібліотек показників читаності не існує, але є оптимальні (рекомендовані) показники, до яких варто прагнути. Так, навчальний посібник «Бібліотечне фондознавство» під редакцією Палехи Ю.І. (2020 р.) наводить оптимальний показникчитаності 21–24. Показники читаності в бібліотеках області є дещо нижчими: в межах 16 – 21.

Ø ВІДВІДУВАНІСТЬ – показник, що характеризує активність відвідувань користувачами бібліотеки. Відвідуваність показує середнє число відвідувань, що припадає на одного користувача бібліотеки. Вираховується шляхом ділення числа відвідувань бібліотеки за рік на число читачів, зареєстрованих за рік.Відвідуваність = відвідуванню за рік : користувачі за ЄРК за рікØ СЕРЕДНЄ ДЕННЕ ВІДВІДУВАННЯ – це середнє число відвідувань бібліотеки за день. Показник вираховується діленням числа відвідувань за рік на число робочих днів за рік, протягом яких бібліотека обслуговувала користувачів. Показник характеризує ступінь використання бібліотеки та навантаження бібліотечних працівників.

Середнє денне відвідування = відвідуванню за рік : дні роботи бібліотеки за рік

Ø ОБЕРТАНІСТЬ – це відношення документовидачі до обсягу бібліотечного фонду, що характеризує ступінь використання цього фонду, показує наскільки фонд є затребуваним і яка його частка не користується попитом (пасивний фонд). Це певний показник якості фонду. Обертаність показує середнє число видач, яке приходиться на одиницю фонду. Вираховується шляхом ділення кількості книговидач на кількість фонду бібліотеки.

Обертаність = книговидачі за рік : кількість фонду (кінець року)

Посібник «Бібліотечне фондознавство» під редакцією Палехи Ю.І. (2020 р.) зазначає оптимальний показник обертаності фонду в межах 1,2-3.Середній показник обертаності у бібліотеках Полтавської області тримається на нижній межі оптимальних показників: 1,3.

Ø КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ – показник, що характеризує величину бібліотечного фонду по відношенню до числа користувачів або до числа мешканців зони обслуговування бібліотеки, тобто характеризує достатність фонду. Це середня кількість одиниць фонду, що приходиться на одного користувача чи на одного мешканця зони обслуговування бібліотеки. Показник вираховується шляхом ділення кількості документів, що є в бібліотеці на кінець року, на число зареєстрованих користувачів або на кількість мешканців зони обслуговування.

Книгозабезпеченість (на користувача) = кількості фонду на кінець року : кількість користувачів за ЄРК за рік

Книгозабезпеченість (на мешканця) = кількості фонду на кінець року : кількість мешканців зони обслуговування

Оптимальні показники книгозабезпеченості на користувача становлять 8-12 примірників (для сільської місцевості за навчальним посібником під ред. Палехи Ю.І. «Бібліотечне фондознавство» 2020 року встановлено дещо нижчі: 7-9 примірників). Книгозабезпеченість на мешканця має становити 5-7 примірників (у містах) та 6-15 примірників (у селах) – теж за нормативами навчального посібника «Бібліотечне фондознавство» (2020).

Ø % ОХОПЛЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ – ця величина, що показує, яка частка мешканців зони обслуговування конкретної бібліотеки охоплена її бібліотечним обслуговуванням, тобто є її користувачами. Показник вираховується за загальним математичним правилом знаходження процента від числа:

% = користувачі за ЄРК за рік х 100 : кількість мешканців

 _________________

Методичні рекомендації

організаторам тижня дитячого  

       Тиждень дитячого читання проводиться бібліотеками сіл спільно з  

шкільними традиційно в час весняних канікул.

Основна мета Тижня:

-         підвищення рівня читацької та культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання, розвитку комунікативних навичок, критичного мислення, кращої соціалізації і самореалізації завдяки читанню

-         підвищення суспільного значення і ролі сільських, шкільних бібліотек в процесі соціальної адаптації і набуття культурної компетенції дітей

-         сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок для всіх дітей, незалежно від місця проживання, соціального положення, місця навчання, стану здоров’я і ін..

 

Основні завдання Тижня дитячого читання:

 

-         активізація роботи бібліотек для дітей в час канікул

-         збільшення кількості читачів

-         через художнє слово, нести почуття любові до рідної країни і мови, народних звичаїв і традицій, створювали позитивну мотивацію до читання кращих творів сучасної літератури.

 

   Учасниками Тижня дитячого читання є діти - читачі сільських , шкільних та бібліотеки для дітей  Черняхівської селищної Ради віком від 3-х до 15-ти років, та їх однолітки, що не записані до бібліотеки, але люблять читати, а також бібліотекарі, вчителі, вихователі та батьки.

    Організаторами Тижня є сільські, шкільні бібліотеки, бібліотечний актив. До проведення Тижня дитячого читання залучаються громадські організації, спонсори, друзі бібліотеки.

    Тиждень проходитиме з 25.03. по 29.03. 2024 року.

    

Примірні заходи Тижня дитячого читання

 

-книжковий хіт-парад «Всеволод Нестайко та його твори»

-ювілейний вернісаж «Іменинники в книжковій родині»

- бібліозустріч «Я + Книга + Бібліотека»

-казковий феєрверк «Казка лишається з тобою»

-майстер-клас «Подаруй сердечко книзі»

-природознавчій вікторині «У світі природи…»

-бібліомікс «Під парусами дитячих книг»

-посиденьки за круглим столом                                                                                   «Книжка добра чарівниця, для нас відкриває вона таємниці»

- екотурнір з елементами гри «Довкілля і ми»

- майстер-клас «Книжкова закладка-помічниця»

- книжковий хіт-парад «Знайомих книг улюблені герої»,

-літературна круговерть «З казкою навколо світу»;

-літературний глобус-кросворд «Разом із книгою відкриваємо світи»

- бібліоконсультація «Що і як читати вдома»

- гра-подорож «Допитливим чомучкам»

- дитячий ранок «Будем гратись і читати – світ цікавий пізнавати»

- пізнавальні посиденьки «Це реально цікаво і захопливо»

- скринька-цікавинка «Загадки рідного краю»

- літературна вікторина «Ми прийшли до вас із книги»

- загадкове асорті «Якщо мудрий – відгадай»

- краєзнавчий круїз «Літературні скарби Житомирщини»

- літературна година «З книгою до Перемоги!»

 __________

_З метою підвищення рівня обізнаності працівників бібліотек щодо ментального здоров'я, навичок самодопомоги та способів підтримки психоемоційного стану відвідувачів, в центральній бібліотеці відбувся семінар на тему «Взаємодія бібліотек у фокусі збереження ментального здоров’я громадян».
До початку семінару учасників зустрічали колеги ЦБ з інтерактивним тестом-грою "Скажи чесно, ти як?" Бібліотекарі повинні були оцінити свій ментальний стан та відобразити його на серці відповідного кольору.
Питання, що розглядались на семінарі, спрямовані на більш детальне ознайомлення бібліотекарів із поняттям «ментальне здоров’я», його ознаками, формування у бібліотечних працівників знань, спрямованих на збереження і зміцнення ментального здоров’я, виховання дбайливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я відвідувачів. Були також окреслені завдання, які стоять перед бібліотеками, в рамках виконання Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».
Учасники семінару ознайомились із законодавчими новаціями в галузі культури, нормами екстреного реагування в критичних ситуаціях. Також, були оголошені умови проведення творчих конкурсів серед бібліотек громади.
Під час практичної частини семінару, психологиня БФ «Рокада» Л.Ковпака, провела психологічний тренінг «Збереження ментального здоров’я під час війни. Психологічні практики відновлення». Учасники тренінгу дізналися як впоратися зі страхом, тривогою, заспокоїтися, почуватися впевненіше, надавати підтримку у складних життєвих ситуаціях собі та оточуючим.
3
___ ______
Один з важливих напрямів методичної роботи Черняхівської центральної бібліотеки — розвиток системи підвищення кваліфікації фахівців на основі вдосконалення традиційних і впровадження нових форм і методів навчання.
Дієвою формою занять в системі підвищення кваліфікації є години професійного спілкування з працівниками, які нещодавно працюють в бібліотеці. Саме під час такого спілкування, яке відбулося сьогодні, йшлося про актуальні бібліотечні проблеми та пошуки шляхів їх вирішення, зверталася увага на цілу низку бібліотечних процесів , котрі для сторонніх не помітні, але для поточної роботи - конче необхідні.
Сьогодення вимагає від бібліотекарів високого професіоналізму, компетентності, готовності до здобуття нових знань.
Працівники детально ознайомились з інформаційним простором методичної служби - методичним кабінетом, який забезпечує інформаційну підтримку бібліотечного фахівця і створює сприятливі умови для формування його інформаційної компетентності та інформаційної культури.
До уваги бібліотекарів організована постійно діюча виставка фахових документів «Бібліотечна Черняхівщина», на якій висвітлені теми «Ресурси та послуги сучасної бібліотеки», «Шлях у професію», «Бібліотечне краєзнавство», сформовано і постійно поповнюється папка накопичувальної інформації «Фаховий блокнот», де збираються найкращі ідеї бібліотечних працівників громади. Оформлений стенд «Інформуємо, пропонуємо, впроваджуємо», фотостенд «Панорама бібліотечних справ», тематичні полиці «Презентуємо сільську бібліотеку», «Запитай у методиста».

________________


           Про створення виховного простору, спрямованого на плекання високодуховної особистості, громадянина, найважливішою складовою якого є виховання патріотизму, йшлося на семінарі сільських бібліотекарів, який відбувся 30 травня в центральній бібліотеці.

Предметом обговорення стали питання: "Національно-патріотичне виховання дітей та молоді крізь призму реалізації Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», «Відпочинок з книгою:літо 2023».
Обмін досвідом роботи бібліотек пройшов у вигляді презентацій у форматі "печа-куча". Бібліотекарі презентували свою роботу за темами «Формування у дітей національно-патріотичної єдності бібліотечними засобами» (бібліотекар відділу обслуговування учнів 5-9 класів Салімонович Л.В.);
«Патріотичний клуб, як засіб формування громадянської позиції молоді та юнацтва» (бібліотекар Великогорбашівської сільської бібліотеки Дорошенко О.І.);
«Творчість, як засіб покращення емоційного стану дітей під час війни» (бібліотекар відділу обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів Огійчук В.М.);
«Виховуємо патріотів» (бібліотекар Селянщинської сільської бібліотеки Корзун О.О.);
В якості практичних завдань бібліотекарям було запропоновано взяти участь в "мозковому штурмі" "Як привернути увагу до читання патріотичної книги?". Бібліотекарі, розділившись на групи, за короткий строк мали змоделювати підготовку та проведення масового заходу за темами: «Моя мова калинова», «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо», «Традиції мого народу».
Схвальні відгуки учасників щодо важливості семінару, його тематики та актуальності засвідчують своєчасність заходу. Маємо надію, що професійне спілкування, плідний обмін думками, досвідом, ідеями та практиками стане в нагоді працівникам бібліотек.   


           ____________________________________________________

Чергова зустріч з працівниками сільських книгозбірень нашої громади. Проблемні питання, сучасні аспекти роботи бібліотек, дискусійні думки про методики проведення заходів – теми, які стали предметом для обговорення. «Папка професіонала» кожного бібліотечного працівника поповнилась новими методико-бібліографічними матеріалами, підготовленими центральною бібліотекою.

Колеги з дитячої бібліотеки підготували майстер-класи, практичні поради, рекомендації, щодо проведення різноманітних заходів для дітей в рамках бібліофесту «Ми любимо бібліотеку».

 ______________________________________________________________________________

  Ми продовжуємо зустрічі з колегами із сільських бібліотек. Кожна зустріч - це завжди нова інформація, обмін досвідом, аналіз проведеної роботи, різноманітні поради, консультації. В ході спілкування розглянуто ряд актуальних питань: рекомендації МКІП та Українського інституту національної пам’яті, актуалізація бібліотечних фондів, нові можливості бібліотек в розповсюдженні інформації про психологічну допомогу в режимі онлайн, вимога до основних облікових документів, оформлення наочності, практика втілення соціального партнерства, форми масового інформування користувачів.

Бібліотекарі мали можливість попрацювати у відділах центральної бібліотеки, прислухатись до порад та пропозицій колег щодо оформлення книжкових виставок «Чорнобиль наш біль і жаль» та «Не руйнуй гармонії земної», ознайомитись з формами популяризації книг за допомогою книжкових виставок та тематичних полиць, дізнатись про вимоги до облікових документів книжкового фонду.
Проводячи таку роботу, ми намагаємось задовольнити потреби наших працівників в освіті, професійному вдосконаленні, розширенні світогляду, духовному, естетичному розвитку.
Незабаром наступна зустріч! Готуємось!

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________

  


 

    В сучасному потоці інформації, коли відкриваються можливості для кожної сфери діяльності, бібліотеки теж не залишаються осторонь. Бібліотекарі нашої громади мають долучатися до різноманітних цікавинок в бібліотечному світі і запроваджувати їх для своїх користувачів.

    Даний матеріал включає дайджест публікацій, який висвітлює досвід роботи бібліотек України та цікаві новини з життя бібліотек, розміщені на веб-сайтах, блогах, в соціальних мережах.


В одній із бібліотек Одещини діє

 «Кімната сімейного читання», яка залучає до бібліотеки різноманітні верстви населення. Це і молоді матусі та татусі, що хочуть дошкільнятам просто почитати цікаві книги, що в майбутньому можуть стати повноцінними користувачами бібліотеки. Це і дідусі з бабусями, для яких іноді навіть можуть книги читати їхні онуки. Цей проєкт залучає й творчу молодь, яка може реалізувати свої різноманітні таланти чи то з оформлення книжкових виставок у бібліотеці, чи театралізувати улюблену книгу та ін.

 

В бібліотеках Іванофранківщини.

 

Послуга «казка іде додому»- дозволить заповнити вільний час дитини, знайомить з новою казкою, цікавою книжкою, заохотить малюків та батьків до походу у бібліотеку. Ця послуга відбувається завдяки підтримки студентів - волонтерів,які мають чудовий голос та вишукані манери. Виїзд студентів - волонтерів здійснюється на замовлення батьків до них додому у термін, визначений між сім’єю та волонтером. Студент - волонтер організовує читання вголос,проводить певний час з дитиною та популяризує книгу та читання. Бібліотека забезпечує студента – волонтера літературою, веде моніторинг читацького попиту дитини,статистику видачі ;проводить роботу з батьками по збору відгуків про дану послугу,яка може перерости у дитячі театралізовані вечори казок поза бібліотекою. У ході надання такої послуги також використовується такі нові форми обслуговування малюків , як «казковий сундучок», «рюкзачок героїв мультфільмів» з доставкою та читанням дитячих книжок та яскравих журналів. Бібліотекар організовуючи цей процес, тактовно запроваджуючи нову послугу бібліотеки, ненав’язливо запрошує батьків до участі у спільних заходах бібліотеки; вчасно інформує про надходження нової літератури до бібліотеки з питань виховання дитини.


З досвіду роботи бібліотек Київщини

  Рекреаційна зона читання «Літературний дворик» як засіб просування інформації про країни Європи. Рекреаційна зона визначається як природно чи спеціально організована територія, що часто використовується мешканцями для проведення годин дозвілля (парки, сквери та ін.). Літературний дворик призначений знайомити своїх відвідувачів з тією чи іншою країною, її родзинками, особливостями: наприклад, архітектурою, мистецтвом, літературою тощо. Дворик періодично змінює свої географічні координати та переносить відвідувачів до інших країн. До речі, країну наступної подорожі користувачі можуть замовити бібліотекарям.  Наприклад, про Францію.                            

     Затишний інтер’єр з фотографіями краєвидів Франції налаштовує на позитивний настрій. Виставка представляє собою подорож за маршрутом. Перша зупинка подорожі «Франція – це...» знайомить з країною – законодавицею моди в різних стилях і сферах життя; з винаходами, без яких людство просто не обійшлося б; з портретною галереєю Великих Французів, які збагатили людську цивілізацію. Друга зупинка – «Неповторна розкіш минулого» розповідає про старовинні замки, палаци та найвідоміших представників багатої історії Франції. Третя зупинка – «Мистецька скарбниця» присвячена різним жанрам французького мистецтва, без яких не можливо уявити мистецтво світу. Остання зупинка – «Літературна муза» – найдовша. Вона презентує величезне надбання світової літератури. Адже Франція дала світу неперевершених поетів, письменників, драматургів. Вона надихала і була музою для літераторів інших країн, які хоча б один раз тут побували. Цікавим є і мініатюрний мікс-вернісаж продуктів, французьких винаходів і запроваджень, які увійшли в наше сучасне повсякденне життя. Час від часу в літературному дворику можна було ознайомитися з літературними особистостями Болгарії, Німеччини, Америки. І кожного разу інтер’єр перетворювався на куточок країни за допомогою прапорів, посуду, мап, картин, статуеток, винаходів тієї чи іншої країни тощо.


На Рівненщині

   Чоловічий клуб за інтересами «Академія» при бібліотеці. Головною вимогою до претендентів була наявність вищої освіти і досягнення 50- річного віку та бажання творчо працювати. Клуб «Академія», як його згодом назвали, став центром соціальної активності, місцем спілкування і відпочинку, місцем, де є можливість отримати будь-яку інформацію чи допомогу. Члени клубу, а їх нині 17 чоловіків – яскраві особистості, які у минулому працювали вчителями, інженерами, агрономами, лісниками, фахівцями аграрного сектору. Клуб діє згідно зі статутом, має план роботи. Засідання «Академії» проходять у публічній бібліотеці.  У кожного учасника клубу свої рецепти успіху, якими вони поділилися під час «презентацій особистостей» на першому засіданні. Презентації мали назву «Академік» і проходили під гаслом: «Мої думки – дах над головою, мої почуття – атмосфера мого будинку, мої вчинки – фундамент мого життя». Природа і люди, свята і будні, культура і господарство – в центрі уваги членів клубу на так званих бібліоміксах, де обговорюються суспільні питання, проблеми духовності, релігії, екології. Проходять дискусії по вирішенню проблем села, децентралізації громад, питання гуманізації та демократизації в сучасному суспільстві, зустрічі з керівниками громад. Неодноразово предметом 17 обговорення учасників клубу були книги Ф. Ніцше «По той бік добра і зла», Геродота «Історії в дев’яти книгах», Н. Макіавеллі «Державець». Популярними стали тематичні майстер-класи, особливо «Літня окуліровка дерев та рослин» та «Літня ревізія бджіл». Активісти клубу стали ініціаторами акції «Посади дерево». На подвір’ї, поряд з бібліотекою, було висаджено 15 листяних дерев – липи, яблуні, черешні. В складі активу «Академії» відбулася еко-експедиція для взяття проб води з річки, в деяких місцях зі ставків, з двох приватних колодязів, які було направлено на дослідження в м. Рівне. До кожного засідання бібліотекарями і членами клубу готуються тематичні добірки літератури «Світ не пізнаєш, не знаючи краю свого», «Гомін далеких віків», «У світ інформації з комп’ютером», «Європейський вибір України».


Цікаві проєкти в бібліотеках Житомирщини

Проєкт «Родинні читання» у сільській бібліотеці впроваджено з метою об’єднання родин, формування традицій родинного читання. Діяльність проєкту була розпочата з пошуку найбільш читаючої і цікавої родини та залучення нових родин до бібліотеки. Завданням проекту було також знаходження в книгах та Інтернеті інформації про те, які родинні свята і традиції існують в різних країнах світу, складання свого родоводу, написання кулінарних рецептів кожної родини, прочитання найбільшої кількості книг і частішого відвідування бібліотеки, проведення презентацій родин. В межах проекту були створені книжкові виставки «Родина… обожнює пригоди», «Читання для розуму й душі родини…», «Господиня в домі – покрова всьому», «Дещо з нічого». Запровадження креативних форм соціокультурної роботи, таких як День талантів, Презентація особистості, Портрет талановитого читача. Соціальними партнерами даного проекту стали сільський голова та депутати селищної ради. Цікавим є досвід залучення членів громади до читання. На це завдання було спрямовано багато проектів минулих років, наприклад, таких як: «Велике читання Великої людини», «Полювання за книгою» та ін. Цікавим був проєкт «Сім’я в інтер’єрі бібліотеки», завданням якого було відродження традиції відвідування бібліотеки всією родиною. Програма включала безліч цікавих, захоплюючих заходів. Наприклад, надзвичайну акцію «Книга на вагу», коли кожна сім’я, що любить читати, могла зважити підібрані нею документи і записати вагу на вимірювальному стенді. Визначали родину, яка за час акції прочитала найбільше «Книгокілограмів», і стала переможцем. Звертаю вашу увагу на ідею бібліопроекту «Креативна середа», який передбачає двічі на місяць, кожну другу та четверту середу, проведення різнопланових цікавих заходів. Метою даного проекту стала організація безкоштовного змістовного дозвілля та популяризація читання. Чому не скористатися працівникам сільської бібліотеки ідеєю проведення вільного часу для цікавих зустрічей в певний день тижня та зручний для користувачів час?


Ідея дітей у Степанцях на Черкащині

В селі Степанці на Черкащині живе дві тисячі людей. Минулого року у місцевій бібліотеці почав працювати центр розвитку особистості "STEPHUB".

Його придумали учні місцевого ліцею, які хотіли мати місце, де б вони могли зустрічатися.

Найкращим місцем для цього, на їхню думку, могла стати бібліотека. Діти самі написали проєкт, знайшли спонсорів, домовилися з громадою про фінансування й перетворили стару сільську бібліотеку на сучасний простір.

В закладі зробили ремонт, замінили старі книжкові стелажі, вивільнили простір для різноманітних заходів та активностей.

Діти збиралися та складали план заходів на тиждень та місяць - різноманітні майстер-класи, перегляди фільмів, репетиції. Запрошували майстрів з нашого та навколишніх сіл - бісероплетіння, плетіння з паперу, плетіння кошиків, з гофропаперу, освоювали картини з круп та насіння.


Кінозал і клуб для мам у Луцьку

Бібліотеку-студію у місті Луцьк розділили на простори для дітей та дорослих. Тут працюють "Книжкова школа для малят", "Книжкові сніданки", "Бібліотечна ВАЛІЗА Мері Поппінс", "Бібліотека - територія дитинства", "Прочитав і Подивись".У Бібліотеці вчаться малювати, робити ляльки, працює артмайстерня "Рукавичка" та школа для мам "Квітуча мама"."Книжкові сніданки" - це щонеділі діти приходять до бібліотеки на цікаву подію, пов'язану із певною темою, де задіяна книга. Приносять власноруч спечені солодощі і розповідають про книжки.Тут створили клуб "Паросток" - це маленькі городики на підвіконні. Клуб для мам відкрили, щоб мами були зайняті, поки чекають дітей з майстер-класів.

___________ ___________________________________________


         Онлайн-консультація із циклу «Бібліоклас»  Останні кілька років велику популярність отримали дистанційні заходи, які бібліотекарі проводять за допомогою різноманітних онлайн-платформ.

    У даному переліку пропонується інформація про деякі цікаві форми роботи та засоби, що використовуються в практиці сучасних бібліотек. Матеріал створено на основі аналізу та узагальнення інформації з професійної періодики, бібліотечних сайтів, інших інтернет-ресурсів.

    Бібліотечна акція онлайн – яскравий комплексний захід, що залучає велику кількість людей; спрямований на просування соціально значущих цілей (наприклад, популяризація читання, яке здійснюється у віртуальному просторі). Реалізується як кілька відеороликів на одну тематику, об'єднані загальною темою; серія постів, поєднаних спільною темою.

Бібліотечний флешмоб онлайн – наперед спланована масова акція. Бібліотекар пише пост, в якому обговорює умови участі у флешмобі та пропонує передплатникам взяти в ньому участь. Обов'язкова умова – використання унікальних гештеґів, якими можна знайти публікації, які стосуються флешмобу.

 Буктрейлер – це короткий відеоролик, який розповідає у довільній художній формі про якусь книгу.

Відеоролик (відеокліп) – нетривала за часом, художньо складена послідовність кадрів.

Вікторина онлайн – вид гри, що полягає у відповідях на запитання онлайн. В учасників вікторини має бути можливість максимально просто відповісти на запитання та отримати відповіді. Для цього вікторину можна зробити в онлайн-сервісі. Тоді читач пройде за покликанням на вікторину та відзначить правильні відповіді. Інші варіанти проведення вікторини онлайн: картинки з питаннями, відповіді на які читачі пишуть у коментарях до допису; відеовікторина, відповіді на яку читачі пишуть у коментарях до допису в соцмережах.

Віртуальні екскурсії. Запропонуйте своїм користувачам здійснити тематичну віртуальну екскурсію або ж самостійно її створити. Для розробки таких дивовижних проєктів вам стануть у пригоді спеціальні безплатні онлайн-інструменти: Mapillary, Tour Builder, Historypin, Tour Creator, Genial.ly та ін. Віртуальна книжкова виставка – це публічна демонстрація в мережі Інтернет за допомогою засобів вебтехнологій віртуальних образів спеціально підібраних та систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів, що рекомендуються віддаленим користувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення та використання. Може бути виконана у формі: презентації; слайд-презентації (слайд-шоу); обкладинок та коротких анотацій до книг із музичним супроводом; відеоогляду з рекомендаціями бібліотекаря, записом «гучних читань» читачів, відеовражень читачів та / або відомих людей; інтерактивного плаката; ментальної картки; стрічки часу;

 Майстер-клас онлайн (англ. master – фахівець високої кваліфікації, class – заняття) – інтерактивне заняття у віртуальному просторі, під час якого всі процеси здійснюються на практиці та за участю слухачів у контексті обміну досвідом між керівником та слухачами. Може бути у вигляді прямого ефіру, відеоролика, фотографій з описом процесу виготовлення будь-якого виробу.

Огляд літератури онлайн – це зв'язна, послідовна розповідь про твори друку або електронні книги, що здійснюється у віртуальному просторі. Можна організувати відеоогляди книг, журналів; онлайногляди знаменних дат, ювілеїв відомих особистостей; онлайн-огляди нових надходжень літератури. Може бути у вигляді відеоролика, презентації, посту.

 Онлайн-листівки, онлайн-привітання можна створювати за допомогою сервісів Canva, Crello, Vistacreate та ін. і розмістити їх на блозі або сторінці бібліотеки з нагоди різних календарних або літературних свят.

 Онлайн-зустріч – це заздалегідь обумовлені збори двох і більше людей у віртуальному просторі. Такі зустрічі бібліотекарі зазвичай організовують з письменниками, поетами або іншими цікавими й творчими особистостями.

Онлайн-конкурс (малюнків, читців). Онлайн-рекомендації, онлайн-порадник. На бібліотечних блогах та сторінках можна організувати такі онлайн-рекомендації на будь-які теми. Наприклад: «Що почитати на канікулах», «Бібліотека рекомендує» тощо.

 


   Бібліотеки для розвитку громад

(семінар бібліотекарів)Сьогодення диктує необхідність змін в бібліотечній діяльності. Бібліотекарі розуміють, що перед ними поставлені завдання подальшого розвитку бібліотечних закладів та залучення жителів громади до читання. Програма семінару «Бібліотеки для розвитку громади» , що відбувся в центральній бібліотеці, була інформаційно насиченою.
В роботі семінару взяв участь начальник відділу культури та туризму Павло Гринь. В своєму виступі він окреслив ті проблеми, завдання та можливості, які стоять перед закладами культури, зокрема перед бібліотеками.
Про роль бібліотек, як невід’ємних складових культурно-освітнього простору громади, розповіла директор центральної бібліотеки Раїса Чорноморець. Бібліотекарі проаналізували свої сильні та слабкі сторони в роботі по обслуговуванню користувачів, визначили можливі шляхи покращення вирішення проблемних питань.
Про роль конкурсів, як однієї із форм підвищення професійної активності бібліотекарів розповіла методист ЦБ Ніна Піліпейко. Особливості проведення Тижня дитячого читання розкрила в своєму виступі Лілія Салімонович - бібліотекар дитячої бібліотеки.
Огляд літератури з елементами слайд презентації «ЇЇ величність-Жінка» підготувала для колег бібліотекар читального залу Лариса Протасевич. А під час проведення практичних занять Валентина Огійчук, бібліотекар дитячої бібліотеки, навчала сільських бібліотекарів, як змістовно та цікаво провести творчу годину з маленькими відвідувачами бібліотеки.

Маємо надію, що поради та рекомендації, які отримали працівники сільських бібліотек, сприятимуть реалізації пріоритетних напрямів розвитку книгозбірень на користь нашої громади.

    

                  До   уваги сільських бібліотекарів                         

   Уважність і обережність в інтернеті захистить Вас від зайвих хвилювань і не дозволить стати жертвою шахраїв.

Сьогодні в рубриці «Інформакцент» ви познайомитесь з тим, як вберегти себе від фішінгових атак?

   Фішинг (англ. Phishing, від fishing - риболовля, видобування) вид інтернет-шахрайства, зметою отримання доступу до конфедіційної інформаціїї користувачів (логінів і паролів). Фішингові повідомлення спонукають до негайних дій, не залишаючи часу на роздуми. Шахрайські повідомлення найчастіше надходять від імені відомих брендів і впливають на емоційне сприйняття інформації.

Вони можуть:
- викликати тривогу за стан банківських рахунків;
- обіцяти грошові вигоди з докладанням мінімальних зусиль (лотереї, повідомлення про можливий неочікуваний спадок тощо);
- пропонувати фінансові угоди з неймовірно вигідними умовами;
- закликати до пожертв після інформаційних новин про стихійні лиха або звертатися до вашого милосердя, пропонуючи допомогти хворим дітям.

Які моменти вказують на те, що це фішингова атака, і як себе захистити:
- повідомлення на електронну пошту надходять з адрес не внесених до адресної книги;
- фішингові повідомлення можуть містити орфографічні помилки;
- такі повідомлення пропонують перейти за посиланням, щоб уникнути можливих проблем;
- в шахрайських повідомленнях завжди міститься заклик про введення пароля, особистих даних, даних про фінансові рахунки.

Найпопулярніші теми фішингу:
- ваш обліковий запис був або бузе заблокований / відключений;
- у вашому обліковому записі виявлено підозрілі або шахрайські дії. Потрібно оновити настройки безпеки;
- ви отримали важливе повідомлення. Перейдіть в особистий кабінет, щоб ознайомитись;
- фішингові листи податкової тематики.

Для того, щоб захистити себе від шахраїв-фішерів:
- заведіть собі декілька поштових адрес, одну зя ких використовуйте лише для особистого спілкування, іншу
- для публічного доступу;
- візьміть собі за звичку ніколи не відповідати на спам;
- замисліться про наслідки перш ніж перейти за запропонованим посиланням, воно може вести на фішінгові сайти;
- користуйтеся спам-фільтрами; -
своєчасно оновлюйте свій інтернет-браузер.

Для того щоб зменшити ризик спійматися на фішинг потрібно також:
- обов'язково перевіряти URL-адресу, по якій рекомендується перейти, звертати увагу на наявність незначних помилок в написанні;
- використовуйте лише безпечні https-з'єднання. Відсутність всього однієї "s" в адресі сайту повинне вас занепокоїти;
- з підозрою ставитися до будь-яких листів з вкладеннями і посиланнями. Навіть якщо вони прийшли зі знайомої адреси, це не дає гарантії безпеки: елекронна пошта могла бути зламана;
- отримавши несподівану підозріле повідомлення, варто зв'язатися з відправником будь-яким альтернативним способом і уточнити, чи він його послав;
- якщо все ж необхідно відвідати ресурс, краще ввести його адресу вручну або скористатися попередньо записаними закладками (на жаль, від фармінга це не вбереже);
- не використовувати для доступу до онлайн-банкінгу та інших фінансових сервісів відкриті Wi-Fi мережі: часто їх створюють зловмисники. Навіть якщо це не так, підключитися до незахищеного з'єднання не важко для хакерів;
- на всіх акаунтах, де це можливо, підключити двофакторну автентифікацію. Це може врятувати становище, якщо основний пароль став відомий хакерам.

Якщо у Вас виникла підозра, що Ви стали жертвою інтернет-шахрайтсва:
- змініть паролі на всіх акаунтах, які могли мтати метою шахраїв;
- зверніться в банк з повідомленням, що Вашими даними можуть скористуватися шахраї, зоблокуйте рахунки;
- ведіть моніторинг банківських виписок і звітів про операції з кредитною карткою.

 __________________________________________________________________  


______________________________________________________________________________________


Виховуємо патріотів:

бібліотечна складова»

(Оглядова довідка
за матеріалами звітів
сільських бібліотек)


       На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає необхідність переосмислення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді ‑ формування української ідентичності, що діє на основі національних та європейських цінностей.

      Працівники  бібліотек нашої громади   організовували   заходи,   спрямовані   на виховання високої   патріотичної свідомості,  почуття  любові  до  України,  пошани  до  видатних  історичних  діячів, готовності   до   виконання   громадянських   і   конституційних   обов'язків.  

     Щоб нагадати всім  своїм користувачам  про те, що лише в єдності є сила, що лише разом можна знайти спільну мову та порозуміння, подолати всі труднощі нашого сьогодення,  до Дня Соборності України Черняхівська центральна бібліотека запустила  флешмоб # День Соборності#"Ми За Україну"#.

      З метою виховання в підростаючого покоління глибокої поваги та любові до Батьківщини, національної  свiдомостi, людської гiдностi,  виховання у них почуття патріотизму та з нагоди відзначення Дня Соборності України, відбулася година єдності «Величний день злуки». Ліцеїсти, утворивши «живий ланцюг» єдності, відчули себе частинкою великої події, свята рідної землі, свята нашої держави.


 

Працівники бібліотеки взяли участь у Всеукраїнському флешмобі   #UAразом та #обєднаніУкраїною.«НАША СИЛА-В ЄДНОСТІ»     

Так уже склалося, що день 29 січня в історії України нерозривно пов'язаний зі словом Крути. Саме в цей день старшокласники прослухали екскурс про тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Бібліотекар читального залу розповіла про трагічні події 1918 року та познайомила з літературно-художньою виставкою  «Крути: честь і трагедія», на якій  були представлені книги та періодичні видання .

  В Головинській бібліотеці  проведено годину патріотизму «Крути - наша гордість і слава, там соколи у вічність пішли», години мужності та години істоії на теми «А їм було лише 17», «Цвіт життя вони віддали Україні» пройшли в Браженці та Салах, інформаційний стенд «Крути-приклад духовності і звитяги» підготувала бібліотекар с. Стирти. Заходи цієї ж тематики відбулися у В.Горбаші, Дівочках, Пекарщині.

  В лютневі дні ми з болем і тривогою в серці згадували події Революції Гідності, силовий розгін Майдану, розстріл «Небесної Сотні». Напередодні Дня Героїв Небесної Сотні було оформлено виставку-вшанування «Їх дух незламний і безсмертний подвиг». Відчуття болю і тривоги за долю України, невичерпна любов до неї, її велич і краса знайшли своє відображення у віршованих рядках, які звучали під час відео читання патріотичної поезії «Вірші, народжені Майданом».

    В сільських бібліотеках також відбулися година пам’яті «Цвіт життя вони віддали Україні» (Головино), виставка фотоматеріалів «Ми пам’ятаємо»(Росівка),інформаційна година «Вічно в наших серцях»(Сали), година пам’яті «А сотню вже зустріли небеса»(Новосілка),урок пам'ять «Витає дух нескореної долі» Пекарщина), фотовиставка «Повернути не можна-забути неможливо»Головино№1),куточок героїзації «Ми завжди будемо пам’ятати»(Жадьки),бесіда-діалог з учнями «Небесна сотня житиме в серцях» Дівочки),інформаційний стенд «Герої не вмирають» (Селець), бесіда біля книжкової полиці «Ангели пам’яті»(Стирти)

23 травня, українці відзначають День Героїв – день вшанування усіх захисників нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю протягом багатьох століть.  В нашій книгозбірні діяла виставка-вшанування   «З Україною в серці». До Дня вшанування пам’яті Героїв нашої громади, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність УКРАЇНИ,було підготовлено відео «Герої не вмирають».

     В історії та долі України  є постаті, які зіграли важливу роль в становленні нашої держави.  Щорічно бібліотека вшановує геніального вченого, нашого земляка Івана Огієнка. З нагоди 140-річчя від дня його народження , 2022 був оголошений на  Житомирщині роком І.Огієнка.

      Значним є вклад І.Огієнка в історію, мовознавство, літературу.   Саме його літературна спадщина була представлена на книжковій викладці «Життя віддане Україні» в ЦБ, видано також буклет «Витязь духу». В бібліотеках сіл  також оформлені тематичні полиці, проведені інформаційні години, бесіди на теми «І.Огієнку-140», (Стирти), «Витязь духу», (Сліпчиці),«Апостол правди і життя»(Головино) . «Українська літературна мова – це головний двигун української культури, це її головна основа. Вивчення української літературної мови – велике завдання нашого народу, нашої науки, наших письменників, і всіх нас», – вважав     І. Огієнко. Про це ми нагадали нашим користувачам в публікації на сторінці «Черняхівська книгозбірня» у ФБ.

 До Дня пам'яті та примирення у нашій книгозбірні була підготовлена виставка спомин «Подвиг безсмертний-пам’ять нетлінна» . Книги, представлені на виставці, допомогли більше дізнатися про боротьбу нашого народу та народів інших країн Європи з нацизмом, та вшанувати пам'ять наших дідів та прадідів. В кожному селі нашої громади гордиться своїми героїчними земляками, що боронили рідну землю від ворога у Другій світовій війні. Спогади про них разом зі світлинами оформлені у фотоальбомах пам’яті, а світла пам’ять про захисників увінчана обелісками та пам’ятниками.

  День Європи - це свято, яке вже стало не лише знаковим а й доброю традицією длясіх нас. Свято є символом співпраці та солідарності народів європейського континенту, невід'ємною частиною якого є Україна. День Європи – це гарна нагода дізнатися більше про сусідні країни. Це свято в черговий раз нагадує нам, що Європа починається не за кордоном України, вона починається у серці кожного українця.

     В бібліотеці для дітей організовані віртуальні подорожі столицями та іншими відомими місцями Європи та книжкові виставки, де розміщені книги письменників європейських країн. З метою розширення знань з питань європейської інтеграції, отримання нової інформації про європейські країни у бібліотеках сіл Видибор, Селянщина, Головино, Горбулів оформленні куточки інформації про Європейські країни.

    До Дня вшанування учасників бойових дій на території  інших держав і річниці виведення військ з республіки Афганістан в центральній бібліотеці організована виставка-реквієм «Афганістан. Обов'язок, честь, відвага». В бібліотеці с. Новосілка проведено урок мужності «Сторінками афганської війни», в Головино згадували свого земляка, який загинув під час тих подій А.Корнійчука під час проведення усного журналу «Афганськими дорогами війни».   В бібліотееці  с. Селянщина пройшла година мужності «Афган-чужа війна-український рахунок»

  Бібліотеки району не стояли осторонь відзначення  90-річчя з дня трагічних   подій , пов’язаних з голодомором 32-33 років.  Втальному залі читачі мали змогу ознайомитись із виставкою-реквієм  «Біль душі і пам’ять серця.»

В бібліотеці с. Новосілки розгорнуто виставку спогадів очевидців тих подій жителів села «Сторінки історії розповідають».

В Селянщинській бібліотеці пройшов День пам’яті «Скорботна свічка пам’яті свята», в Бежеві для учасників заходу провели огляд літератури «І пам’яті свіча не згасне...», під час якого бібліотекар ознайомила присутніх з книжковими виданнями, в яких міститься інформація про страшні роки голодомору в Україні. Книжкові виставки, тематичні полички, оформлені в бібліотеках сіл Дівочки  (Виставка-спомин «Чорні крила голодомору над Україною»), Видибор («Голгофа ХХ століття»), Браженка («Скорботною пам’яттю свічка горить»). Огляд літератури «Прочитай і пам’ятай» провела бібліотекар в с. Сали, а інформаційна година «Трагічна сторінка  історії України» пройшла в Селецькій сільській бібліотеці . Хвилиною мовчання вшанували жертв голодомору в Сліпчицях під час проведення години вшанування «Запали свічку пам’яті у своєму вікні», в Головино бібліотекар провела огляд біля книжкової виставки «Голодомор  вчора - пам’ять сьогодні».

     Традиційно, з метою залучення найбільш широкого кола читачів до активної співпраці з бібліотекою, ми беремо участь в обласних та організовуємо селищні огляди-конкурси, акції.

       Всі заходи, проведені цьогоріч в рамках акції «Синьо-Жовтень», були пронизані глибокою шаною до всіх, хто боронив та боронить честь рідної землі, свободу і незалежність Батьківщини, мужньо стоїть на захисті нашої держави, до тих, хто віддав своє життя в ім’я свободи України, мужньо захищаючи рідну землю, хто несе військову службу в зоні бойових дій, проявляючи відданість українському народові, незламну силу волі та героїзм.

    Жвавий інтерес у читачів центральної бібліотеки викликала  книжкова виставка «Мужність і відвага крізь віки»

Про те, хто такі запорожці, про державну діяльність українських вояків, їх героїчну звитягу, походи, про життя та побут козаків на Січі, про славні звичаї, традиції та легенди можна дізнатися зі сторінок історичної, художньої та довідкової літератури, яка експонувалась на даній виставці.

   На книжкових полицях виставки відображені також матеріали про подвиги воїнів-захисників, які сьогодні продовжують героїчні сторінки нашої історії, захищаючи нашу країну від російської агресії.

      В усіх бібліотеках громади оформлені книжкові виставки, експозиції художньої, інформаційно-довідкової літератури, виставки документів, друкованої продукції, фото і відеоматеріалів під гаслом «Сила нескорених».


В Черняхівській бібліотеці для дітей відбулася акція на тему: «Мир в дитячих долонях» Діти проявили свою ініціативу: виготовили святковий плакат, на який наклеїли свої долоньки, голубі хмаринки. А ще наші читайлики із захопленням виготовляли паперових голубів, як символ перемоги, миру та примирення. Інші діти, власноруч, з любов'ю робили аплікації з жовто-блакитних сердечок, на яких писали, що для них означає мир. Дуже хочеться, щоб їхні мрії та побажання стали здійсненними. Всі хочуть радіти сонцю, квітам, зростати здоровими і щасливими

 Юні читачі Головинської селищної бібліотеки зібралися, щоб виготовити обереги для наших воїні

 З метою вшанування пам’яті полеглих героїв у всіх закладах  під гаслом «Увійшли у безсмертя» пройшли виховні години, годин пам’яті, мітинги біля пам’ятних знаків та обелісків.

    Важливою складовою героїко-патріотичного виховання є бібліотечне краєзнавство, мета якого – виявити, зібрати й надати для використання всі матеріали, пов’язані за змістом із певною місцевістю, яка для її населення є рідним краєм; забезпечити бібліографічну інформацію за допомогою цікавих форм і методів популяризації краєзнавчої літератури; залучати молодь до активного пізнання рідної землі.

     Нині особлива увага звертається на відтворення історії рідного краю, міста, села, що здійснюється за участю працівників бібліотек та тих ентузіастів-краєзнавців, які не байдужі до висвітлення історичної спадщини народу, його духовної культури.

     Працюючи творчо, враховуючи зростаючий інтерес користувачів до подій минулого, бібліотекарі відчувають гостру потребу та відповідальність за організацію, вивчення та донесення знань, аби повернулась до народу його пам’ять, історія, культура, вміння та дух українства.  Така місія належить нам, бібліотекарям, адже народознавча, краєзнавча робота – одна із пріоритетних для нас. Досягненню цієї мети слугував оголошений центральною бібліотекою                 конкурс «Мій край-моя колиска» (краєзнавча робота бібліотеки) .

     Дуже важливо, щоб і ми, бібліотекарі, і користувачі, пам’ятали про свої витоки, нерозривний зв’язок часів. Тому, в своїх бібліотеках   ми і надалі будемо  робити все для того, щоб патріотизм став нормою життя молодого покоління, щоб поняття честі, обов’язку та відповідальності стали переважати в усіх починаннях та звершеннях.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о ооООнлайн-консультац                           ії   із циклу "Бібліоклас"

Бібліотечна статистика

Професія бібліотекаря вимагає глибокої обізнаності з усіма складовими бібліотечної діяльності. Однією із них є правильне ведення статистики.

Статистика і облік – традиційні напрямки бібліотечної діяльності. Статистика вивчає кількісну сторону явищ бібліотечної діяльності (комплектування фонду, бібліотечне обслуговування, довідково-бібліографічна робота, пошук     інформації і т. п.) в бібліотечна статистика тісному зв’язку з їх якісним змістом.

Статистика говорить мовою цифр, які відображають все бібліотечне життя. Без кількісних характеристик неможливо проаналізувати процеси, які відбуваються в бібліотечній справі.

Для всіх державних публічних бібліотек, головним річним звітом залишається форма № 6-НК, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007    № 75 за погодженням з Держкомстатом України. Джерелом значної кількості звітно-статистичної інформації для звіту № 6-НК є: формуляри читачів, Щоденники роботи бібліотеки, Книга сумарного обліку бібліотечного фонду бібліотеки, Паспорт заходу тощо.

Статистичні дані ми використовуємо при плануванні та звітності, а звітність є основним джерелом інформації про діяльність бібліотечної установи. Тому вона має відповідати певним нормам, вимогам і завданням.Основні  вимоги  до звітності:

обов’язковість подання,

повнота,

 своєчасність,

точність і достовірність показників.


 І якщо ми звернемось до нашої звітності (повернемось назад або забіжимо наперед), то слід сказати,що більшість із вас не завжди виконують основні вимоги до звітності. Якщо обов’язковість подання та повнота подання –виконується, то на рахунок своєчасності деякі з вас дозволяють собі встановлювати свої графіки. Ну, а що стосується точності та достовірності показників то тут велике питання.

Чому так виходить, що ви подаєте не достовірні дані, з потолка, мені подаєте одну кільність н-д читачів дітей, а А.С. іншу. І т.д.( приклади)

Я думаю що основна причина в тому, що не завжди ведуться щоденники роботи правильно, деякі кількісні показники, які вимагає статистика взагалі упущені у вашому щоденнику. Але перш ніж перейти до щоденників давайте згадаємо про читацькі формуляри.

Формуляр – це основний обліковий документ користувача.

 Він фіксує:

-        реєстраційний (порядковий) номер (який зберігається за користувачем до кінця року); 

-        визначені бібліотекою персональні дані користувача;

-        дати відвідування і видачі докуменів (у т. ч. продовження терміну користування по телефону);

-        відмітки бібліотекаря про уподобання користувача, відповідні дії щодо ліквідації заборгованості

 

    Особистий підпис користувача на формулярі підтверджує, що він ознайомлений із Правилами користування бібліотекою зобов’язується їх виконувати.

Своїм підписом користувач має надати Згоду на обробку персональних даних.(«Згода на обробку персональних даних Ст. 11 п.1 Закону України Про захист персональних даних»)

Попередження заборгованості серед користувачів передбачає розстановку формулярів за терміном повернення документів, а в межах терміну – за реєстраційними номерами читацькихформулярів.

Під час повернення видання бібліотекар у присутності користувача має викреслити його підпис у читацькому формулярі та поставити свій власний підпис, засвідчуючи факт повернення видання.

Строки зберігання формулярів – доки не мине потреба. Термін «Доки не мине потреба» означає,що документи мають лише тривале практичнее значення. Строк їх зберігання визначається самими організаціями, але не може бути меншим за один рік.

 

Перереєстрація користувачів відбувається щорічно з першого робочого дня поточного року. Уточнюються персональні дані. На формулярах проставляються: новий номер, дата перереєстрації, підпис користувача.

Усі видання, які надаються користувачу, записуються у формуляр; при цьому зазначаються: дата видачі, інвентарний номер, класифікаційний індекс, автор і заголовок видання. Під час видачі періодичних видань зазначається: вид періодики – газ., журн. (у разі відсутності інв. номера), відділ, найменування, рік і номер видання.

Облік видачі книг, журналів, газет, здійснюється щоденно у процесі видачі або наприкінці дня шляхом аналізу формулярів.

 

Щоденник роботи

Рекомендації щодо заповнення «Щоденника роботи бібліотеки»

 1. Щоденник є основним обліковим документом, у якому фіксується вся робота бібліотеки.

 2. Облік роботи в Щоденнику здійснюється щодня.

 3. Строки зберігання Щоденника – 3 роки.

4. При заповненні Щоденника бібліотекарю необхідно враховувати вимоги щодо:

 • використання ручки з пастою синього або чорного кольорів;

 • позначок: Санітарний день, Святковий день, Інвентаризація БФ;

 • заповнення загальної кількості робочих днів за місяць (у ч. 1 Щоденника);

 • недопущення виправлень, підкреслень, неохайності у заповненні.

 

Щоденник роботи бібліотеки складається з 5-ти частин.

Частина 1. Облік складу користувачів і відвідуваності

І частина Щоденника містить дані щодо характеристики читачів і відвідування. Під час заповнення Щоденника у графі «Всього» обліковуються користувачі, які записались (або перереєструвались) за робочий день. Загальна кількість обслужених за робочий день визначається за кількістю формулярів. Відповідно до формулярів, облік користувачів здійснюється щоденно за:

 • соціально-віковою градацією;

• диференціацією окремих груп, обраних бібліотекою.

Соціальні групи користувачів визначають в індивідуальному порядку за самостійно відібраними критеріями (наприклад, за гендерною ознакою, видами економічної діяльності, прибутку, рівнем освіти користувачів тощо).

У Щоденнику роботи бажано залишити графу «Учні», яка забезпечить облік користувачів, основним заняттям яких є навчання (учні ЗОШ, ПТУ, студенти ВНЗ та ін.).

Розподіл за віком здійснюється відповідно до вікового складу, визначеного у формі звіту № 6-НК: до 7 років включно, від 8 до14 років, від 15 до 17 років, від 18 до 21 року, понад 22 роки. У разі потреби бібліотекамає право розширити вікову градацію користувачів.  (додати за ЕСМАР)

  У ч. 1 Щоденника передбачено облік окремих груп користувачів. Диференціація потребує виділення окремих груп читачів, об'єднаних за будь-якими ознаками: віком, соціальним станом, інтересами (хобі), рівнем підготовки до читання тощо. Ось чому в графах «Окремі групи читачів» бібліотека враховує саме ті групи, які вона диференційовано обслуговує. Наприклад, це: діти до 3-х років; діти з неповних родин, багатодітні родини; незахищені верстви населення; вимушені переселенці1 учасники АТО тощо.

Частина 2.

Облік видачі документів

У цій частині Щоденника дається кількісна характеристика книговидачі. Щоденний запис фіксує:загальну кількість виданих документів;

Øрозподіл документів за видами та мовами

.Ø Об'єктами обліку книговидачі за видами видань є:  книги разом із брошурами;

Ø  періодичні (газети і журнали);

Розподіл документів за мовами передбачає облік видачі українською, російською мовою, мовами нацменшин та іноземними.

Облік видачі літератури за змістом (галузями знань) здійснюється за рішенням бібліотеки.

Результати роботи за місяць підсумовуються і фіксуються у графі «Всього за місяць». Підраховуються показники і з початку року. Останній підсумок переноситься на перший рядок «Є на початок наст. місяця» наступноїсторінки.

Частина 3. Облік масової роботи

У цій частині Щоденника передбачено облік виставкової роботи, творчих заходів. Кожен  розділ заповнюється у хронологічному порядку. Комплекснийзахід (включає одночасно різні форми, наприклад: виставки, огляди, електронні презентації тощо), враховується як один захід. Крім назви, теми і форми заходу, необхідно зазначити його ефективність (кількість обслужених користувачів, кількість виданих документів

 Статистичні показники

 Читаність.

Показник інтенсивності читання. Середнє число книг, видане одному читачу в рік, вираховується шляхом ділення кількості виданих за рік документів (К) на число читачів, зареєстрованих за рік (А) Ч=К:А

Відвідуваність.

Показник характеризується активністю відвідувань читачами бібліотеки. Вираховується шляхом ділення числа відвідувань за рік (В), на число читачів за єдиним обліком (А) В= В : А

Обертаність.

Характеризує степінь використання книжного фонду. Вираховується шляхом ділення кількості книговидач за рік (К) на кількість книжкового фонду бібліотеки (Ф) Об=В:Ф

 

Книгозабезпеченність.

Показник характеризує величину книжкового фонду по відношенню до числа читачів, тобто його достатність. Вираховується шляхом ділення кількості документів, що є в бібліотеці на кінець року (Ф) на число зареєстрованих читачів (А) К=Ф:А

                     ______________________________________________________                        

                                           ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу  серед  бібліотек  Черняхівської громади:

                                    «Знай наших - читай наших»

                (популяризація творчості письменників-земляків)

1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок проведення конкурс  серед  бібліотек  Черняхівської громади  «Знай наших - читай наших»  (популяризація творчості письменників-земляків)

1.2. Конкурс проводиться з ініціативи Черняхівської центральної бібліотеки

2.  Мета конкурсу:

- удосконалення краєзнавчої діяльності  бібліотек громади;                                          - впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій з     популяризації творчості письменників-земляків;                                                        - популяризація найкращих надбань творів письменників -земляків;                    - підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників.

3. Завдання конкурсу:

- виявлення, узагальнення й поширення кращого досвіду популяризаціїтворчості письменників-земляків, створення інформаційних ресурсів з популяризації творів письменників краю, формування і накопичення інформаційної бази;

- сприяння духовному та культурному розвитку користувачів через               пізнання творчості письменників-земляків;

- стимулювання творчої активності бібліотечних працівників у створенні колекцій краєзнавчих ресурсів Черняхівщини

4.Умови та порядок проведення конкурсу

-У конкурсі беруть участь сільські бібліотеки-структурні підрозділи Черняхівської центральної бібліотеки

-Термін проведення  конкурсу – лютий-вересень 2023 року

- Для участі в конкурсі сільські бібліотеки до 1 вересня 2023 року подають до Черняхівської центральної бібліотеки  узагальнений опис роботи своєї бібліотеки по популяризації творчості одного або декількох письменників -земляків. (Житомирщини, Черняхівщини). Зміст роботи може бути представлений як у форматі А4 (з фотографіями) або ж у вигляді слайд-презентації.

    Об’єм сторінок та слайдів не обмежений. Надісланий матеріал буде узагальнений та представлений на святі, присвяченому Всеукраїнському дню бібліотек. За кращі роботи бібліотечні працівники отримають грамоти та подяки.                                                               

5. Надіслана на конкурс робота:

- повинна мати інформацію про особу, що її підготувала (назва   бібліотеки, посада, прізвище, ім’я, по-батькові автора або колективних авторів);                  -конкурсні матеріали подаються за адресою : смт Черняхів, центральна   бібліотека.вул.Житомирська,2 ; ел адреса  biblioteca_ch@ukr.net   

_______________________________________________________________________________________________

                    До уваги  сільських бібліотекарів

 
___________________________
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Черняхівська центральна  бібліотека –є публічною, загальнодоступною бібліотекою, провідним інформаційним та культурно-просвітницьким центром спілкування, координаційним, організаційно-методичним центром для 20 сільських бібліотек, які в звітному році стали її підрозділами.

     Не дивлячись на воєнний стан, оголошений в країні, ми намагалися виконувати основні організаційно-методичні заходи, хоча і не вся запланована робота нам вдалася. Життя вносило свої корективи в наші плани.

    Основним завданням методичної служби було навчити та допогти  бібліотечним  працівникам самостійно орієнтуватися в насиченому інформаційному просторі; розпізнавати маніпуляції та неправдиві дані, що поширюються через інтернет, соціальні медіа, месенджери; захищати власні персональні дані й протидіяти інформаційним загрозам; долучитися до інформаційної оборони України. Вся ця інформація  висвітлювалась в публікаціях на сторінці «Черняхівська книгозбірня» у ФБ в рубриці «Інформакцент».

     Організаційно-методична діяльність  розвивається сьогодні, зберігаючи кращі традиції минулих років та ведуться пошуки новітніх інноваційних форм і методів методичного забезпечення діяльності сільських бібліотек. Головна увага методичної роботи наразі зосереджена на вирішенні організаційних проблем функціонування бібліотек в нових умовах, забезпечення стратегії їх розвитку, зміні професійної психології та компетентності бібліотечного персоналу. 

     Методична робота починається, насамперед, з аналізу ситуації - щоб чітко розуміти, з ким працювати, в якому напрямку. Щорічно розробляється та випускається  «Статистичний аналіз діяльності бібліотек Черняхівщини», який обговорюється на раді при директорі. Мета цієї діяльності показати бібліотечним працівникам стан і якість роботи в громаді, показати діяльність кожної бібліотеки порівняно з іншими, можливість показати головне, нове, передове у роботі бібліотек, що можна і потрібно запровадити в інших бібліотеках громади, а також намітити шляхи покращення роботи . 

      Час вимагає від бібліотечних працівників постійного вдосконалення, підвищення фахового рівня. Для цього методичний відділ планує та реалізовує систему навчання, однією із форм якого залишаються семінари.  «Бібліотека у сучасному форматі: професійні ідеї, сучасні проекти» - таку тему мав семінар, проведений  на початку року. На ньому презентувались найбільш вагомі події в діяльності бібліотек, адже, протягом звітного року бібліотеки Черняхівської громади сприяли саморозвитку та навчанню користувачів,  заохочували читачів бути активними учасниками бібліотечного простору, допомагали реалізувати право на доступ до інформації і знань, виховували шанобливе ставлення до книги, висвітлювали надзвичайні події у культурному житті нашої громади та країни.

       Краєзнавство - це безцінна скарбниця історичного досвіду багатьох поколінь, всього найкращого, що в сфері матеріальної і духовної культури витримало випробування часом. Воно є своєрідним містком, який поєднує покоління минулі з поколіннями сьогоднішніми й прийдешніми.

        Саме з метою формування у працівників фахового розуміння проблем бібліотечного краєзнавства, на базі центральної бібліотеки відбувся семінар на тему «Сучасний формат діяльності бібліотек в краєзнавчій роботі»

       Краєзнавство стало одним з пріоритетних напрямів ро­боти кожної книгозбірні. «Саме краєзнавча діяльність дозволяє зробити бібліотеки особливим краєз­навчим центром громади»,- відмітила в своєму виступі директор Черняхівської ЦБ Р.Чорноморець . Цьому сприяють , як традиційні , так і інноваційні масові заходи, які проходять в бібліотеках та пошукова робота. Досвід роботи бібліотек був представлений в слайдовій презентації, яка стала підсумком підготовлених сільськими бібліотеками матеріалів в рамках участі в конкурсі «Мій край-моя  колиска». Методист ЦБ Н.Піліпейко ознайомила працівників з інноваційними формами роботи, серед них, бібліотечні флешмоби, бібліоквести, бук-слеми, виставки-інсталяції, буккросінги, поетичні зорепади, краєзнавчі лабіринти та інші. 

        Робота краєзнавчого напрямку з читачами-дітьми має свої особливості. Адже, маленьким користувачам подавати інформацію про минуле та традиції рідного краю потрібно в цікавій для них формі. Про основні форми популяризації краєзнавчої літератури юним відвідувачам розповіла бібліотекар дитячої бібліотеки Л.Салімонович. Цікаво пройшов аукціон креативних ідей, під час якого сільські бібліотекарі активно пропонували свої креатині ідеї масових заходів по краєзнавству. Учасники семінару обмінялися досвідом роботи своїх бібліотек та відзначили, що отримані на семінарі знання дають змогу бібліотечним фахівцям мислити та діяти професійно, краще орієнтуватися в соціальних та виробничих умовах, що зазнають постійних змін, закріплювати та поглиблювати свій професійний кругозір.

       Одним із головних завдань бiблiотеки є пошук i підтримка обдарованих юних читачів, розвиток творчого потенціалу кожної дитини, задля того, щоб їхнє життя було більш захоплюючим i цікавим. Задатки творчості є майже в усіх, потрібно лише створити сприятливі умови для їхнього розвитку, адже творчість - це здатність дивувати й пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях. І роль бібліотекаря в цьому не остання. Саме про це йшла мова на семінарі під назвою «Все починається з читача: головні аспекти бібліотечного обслуговування  читачів -дітей».  Про основні  напрями роботи бібліотек та їх роль у розвитку інтересу дітей до читання та творчості розповіла бібліотекар дитячої бібліотеки Л.Салімонович. Фахівці  дитячої бібліотеки підготували  презентацію періодичних видань для дітей та провели  показовий майстер-клас по організації дозвілля дітей під час літнього відпочинку.

Творчі здібності юних читачів успішно розвиваються завдяки відповідальному підходу до цієї роботи бібліотекарів. Своїми здобутками в цьому поділились  О. Дорошенко (с.В.Горбаша),       О. Корзун (с.Селянщина). Вони вміло використовують сучасні методи в роботі з читачами, розвивають інтерес до читання, творчо планують свою роботу, знаходять індивідуальний підхід до кожного читача. 

    «Висновки 2022. Планування та методичні поради на 2023рік » - тема семінару для бібліотечних працівників нашої селищної ради, який відбувся в читальному залі центральної бібліотеки. В роботі семінару взяли участь начальник відділу культури та туризму Черняхівської селищної ради П.Гринь, спеціалісти відділу культури та туризму О.Клинчук та І.Шлапак, головний бухгалтер відділу культури та туризму Г.Морозюк. Пріоритетні завдання для працівників закладів культури на 2023 рік, ознайомлення з новими документами щодо реорганізації бібліотечних закладів, підсумки фінансово-господарської діяльності бібліотечних закладів у 2022 році та перспективи на 2023 рік - питання, які у своїх виступах піднімали керівники галузі.  Вимоги до планово-звітної документації сільської бібліотеки озвучила в своєму виступі методист ЦБ Н.Піліпейко, практичними порадами щодо актуалізації бібліотечних фондів в сільських книгозбірнях поділилася бібліотекар відділу комплектування та обробки літератури Н.Никончук.

     Семінар відбувся  в день української хустки . Бібліотекарі взяли участь в народозавчому асорті: рандеву з книгою «Хустино, хустино, ти-серце, ти- пісня, ти-радість дівоча…» , дізналися про цікаві факти з етнографічної бесіди «Українська хустка – минуле і сучасність», яку провела бібліотекар читального залу Л.Протасевич.Флешмоб «На хустки Україна багата» став логічним завершенням нашого семінару 

       Завдання, які ставлять перед собою методична служба – це допомога бібліотекарям перетворити роботу по обслуговуванню населення на різноманітну, творчу, допомогти диференційованими порадами оперативною інформацією.  Саме така робота відбувається під час проведення загальних нарад працівників культури, які проходять щомісяця. Так , на одній з останніх, актуальні питання сьогодення та основні методи проведення культурного дозвілля з урахуванням реалій сьогодення визначив Павло Гринь - начальник відділу культури та туризму.

  Директор ЦБ Р. Чорноморець звернула увагу присутніх на те, що наразі бібліотечні ресурси потребують особливої уваги, а також розвитку і захисту, зокрема, і від поширення ворожих інформаційних впливів. У зв’язку з цим Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало Методичні рекомендації щодо актуалізації бібліотечних фондів. Під час наради бібліотекар відділу комплектування та обробки літератури    Н. Никончук ознайомили присутніх з рекомендаціями та розробленим алгоритмом наступних дій в роботі з бібліотечними фондами.

      Практикується проведення Бібліоднів під час яких працівники сільських бібліотек знайомляться ближче з роботою відділів ЦБ, вирішують всі питання, що їх цікавлять. Наприклад, під час Бібліодня  бібліотекарі сіл Селець та Росівка працювали в соцмережі, у відділі комплектування, де  знайомились з документами обліку, обговорювали питання зберігання та використання документів бібліотечного фонду, нові форми книжкових виставок та їх оформлення, краєзнавчі аспектами бібліотечного обслуговування .Маємо надію, що проведена робота в подальшому сприятиме покращенню обслуговування користувачів в бібліотеках громади.    Не залишається поза увагою і консультаційна допомога, яка надається бібліотечним працівникам громади з різних аспектів бібліотечної роботи. Найчастіше консультувались по питаннях   складанні річних планів роботи та статистичній звітності, обліку інформаційної та довідково-бібліографічної роботи, робот из фондом в плані переведення основних розділів на УДК, офрмлення книжкових виставок та і 

Набуті знання дають змогу співробітникам бібліотек орієнтуватися в соціальних та виробничих питаннях, закріплювати, розширювати та поглиблювати свій професійний кругозір. Раз на два місяці проводяться методичні групові заняття.  Група бібліотекарів(4-5 чол.) знайомляться з методичними матеріалами, сценаріями проведення свят, вирішують питання по роботі з фондами, їх чищенню, складанню документів на вилучення літератури  і т.д. 

      Серед різноманітних напрямків методичної роботи є єфективне анонсування та піар нашої діяльності, а також відображення роботи бібліотек в соціальних мережах та в засобах масової інформації. Протягом року ведеться активна робота по збору, систематизації та розміщення інформації про роботу бібліотек на сторінці «Черняхівська книгозбірня» у ФБ. За рубрикою «Вісті з бібліотек» читачі мають можливість ознайомитись з бібліотечним життям громади. Методичне  забезпечення  діяльності  бібліотек  громади  здійснюється також в онлайн форматі . Для поширення важливої  інформації для книгозбірень , цікавого інноваційного досвіду  створено та активно використовується  сторінка  у Viber  «Бібліотекарі Черняхівщини».

      Робота бібліотек з різних питань аналізується і видається у формі презентацій, інформацій. Так, підготовлено аналізування участі бібліотек у акціях «Синьо-Жовтень», «Майбутнє планети у наших руках», «Всеукраїнський літературний конкурс «Творчі канікули», а також презентації, в яких висвітлюється робота бібліотек по тому чи іншому питанню.

  

      Конкурс - це найефективніший спосіб стимулювання інноваційних ідей та творчих починань. В звітному році бібліотеки стали учасниками конкурсів серед бібліотек громади «Повідомте всіх про себе» (реклама бібліотеки), «Мій рідний край – моя колиска» (краєзнавча робота бібліотеки), взяли участь у Всеукраїнських  та Міжнародних конкурсах плакатів  «Майбутнє планети у наших руках» (до Всесвітнього Дня Землі),  дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир», літературного  конкурсу «Творчі канікули», правового просвітництва «Конституція для всіх: і великих і малих»(до дня Конституції України). Також у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Сучасний стан краєзнавчої діяльності бібліотек України для дітей» та Всеукраїнському моніторингу «Незадоволений читацький попит на сучасну українську книгу в бібліотеках для дітей», обласних акціях «Бібліотека просто неба», «Синьо-жовтень». Працівники дитячої бібліотеки Л. Салімонович та В. Огійчук цьогоріч стали учасниками обласного конкурсу «Бібліотекар-майстерність без меж». Тему конкурсу «Одна мить із життя бібліотекаря після 24 лютого», вони висвітлили в невеликих презентаціях.

    Методичний кабінет продовжує випуск  бібліотечної газети «Бібліохвиля», що є одним з перспективних напрямків діяльності та своєрідною рекламою нашої роботи. Газета користується попитом не лише серед бібліотечних працівників, а і серед користувачів  нашої бібліотеки, селищної ради, відділу  культури та туризму, відділу освіти.  Видавнича діяльність  відіграє  позитивну роль  у підвищенні кваліфікації кадрів.

    Протягом року підготовлено  методико-бібліографічні матеріали:  «Бібліотеки Черняхівщини: рік 2021», «Виставкова діяльність в бібліотеці: сучасні тенденції моделювання бібліотечного простору», «Спілкуючись розвиваємось: клуби за інтересами для користувачів бібліотек»,«Інноваційність у пропозиціях нових бібліотечних послуг»Книжкові ювілеї року»(презентація), «Інформуємо. Пропонуємо. Радимо» (методичні  матеріали з питань  планування та звітності  роботи бібліотек).(презентація) 

     Інформаційний простір методичної служби забезпечує інформаційну підтримку бібліотечного фахівця і створює сприятливі умови для формування його інформаційної компетентності та інформаційної культури. До уваги бібліотекарів організована постійно діюча виставка фахових документів «Бібліотечна Черняхівщина», на якій висвітлені теми «Ресурси та послуги сучасної бібліотеки», «Шлях у професію», «Бібліотечне краєзнавство», сформовано і постійно поповнюється папка накопичувальної інформації «Фаховий блокнот», де збираються найкращі ідеї бібліотечних працівників району. Оформлений стенд «Інформуємо, пропонуємо, впроваджуємо», фотостенд «Панорама бібліотечних справ», тематична полиця «Соціальне партнерство, як фактор успішної роботи бібліотеки».

   Цьогоріч ми відзначали Всеукраїнський день бібліотек в умовах воєнного стану. Багато вірних друзів бібліотеки в цей день звернулись з щирими, теплими вітаннями на адресу бібліотекарів. Кожного року, до Всеукраїнського дня бібліотек, Українська бібліотечна асоціація створює мотиваційний плакат зі світлинами бібліотек, що відображають суть девізу Української бібліотечної асоціації. Цьогорічний девіз такий: «Бібліотека – спільнодія для твоєї мрії». Зараз нашою спільною мрією є Перемога у війні з росією.  І бібліотеки є тим місцем, де ми всі об’єднуємося та спільно діємо. Створивши власний плакат зі світлинами своєї бібліотеки, ми хочемо показати, як наша бібліотека об’єднує людей для спільної дії, як кожен з нас на своєму маленькому фронті з усією стійкістю та волелюбністю наближає нашу велику мрію ‒ Перемогу.

 

___________________________________________________________
 


Про наш благословенний рідний край

( До 85 річчя створення Житомирської області)

 

                                           Методиче орієнтування

 

     Житомирщина- мальовничий, чарівний край. У народі кажуть: кожна травинка зростає на своєму корені. Нашим духовним коренем є відчуття свого народу,оточення і того клаптику землі на якій ми зростаємо.

     Скажеш Житомирщина, і тепла хвиля підкотиться до серця кожного, хто тут народився і виріс, бо вважає, що його край - найчудовіша, найчарівніша сторона України. Так, гарна наша Житомирщина. Та обличчя області-це не тільки краса природи, це передусім її люди. Це завдяки їх працьовитим рукам створено те, чим пишаємося ми, зустрічаючи славний ювілей - 85–річчя утворення Житомирської області.

Житомирська область утворена 22 вересня 1937 року та розташована у центральній частині Східноєвропейської рівнини на півночі Правобережної України. ЇЇ площа складає 29,9 тис. кв. км (5 місце по Україні)

Область представляє собою розвинутий аграрно-індустріальний регіон України. Основними галузями є сільське та лісове господарство, харчова промисловість, виробництво неметалевих мінеральних виробів, добувна, деревообробна, целюлозно-паперова та легка промисловості. Житомирщина багата на мінерально-сировинні ресурси, є лідером в Україні у виробництві багатьох видів продукції, зокрема, тканин, виробів з каменю, паркету дерев’яного щитового, котлів центрального опалення, щебеню та каменю дробленого, взуття.

Вигідне географічне розташування регіону, його мінерально-сировинний, природний, людський потенціали сприяють зростанню зацікавленості з боку вітчизняних та іноземних інвесторів у вкладанні інвестицій.

Природоохоронні, пізнавальні, наукові, рекреаційні функції на Житомирщині здійснюються на численних об'єктах природно-заповідного фонду, серед яких: Поліський природний заповідник, заказники «Камінне село», «Дідове озеро», «Над Тетеревом», «Словечанський кряж», «Модрина» пам'ятки природи «Життєдайне джерело Богородиці», «Баранячі лоби», «Ольжині купальні», Скеля «Голова Чацького», Скеля Крашевського тощо.

Важливою складовою туристичної привабливості Житомирської області є музеї, пам'ятки історії, археології та монументального мистецтва.               

       На державному обліку в області  перебуває 3202 пам’яток, у тому числі археології – 805, історії – 2317, монументального мистецтва – 80.                

   До Державного реєстру нерухомих пам’яток України національного значення занесено 16 пам’яток, у тому числі археології – 12, історії – 3 та монументального мистецтва – 1.

Майже триста тисяч предметів історико-культурної спадщини, значна частина яких є унікальними, зберігають музеї області, зокрема, єдиний в Україні Музей космонавтики та меморіальний музей С. П. Корольова, обласний краєзнавчий та його відділ - музей природи, музей коштовного і декоративного каміння, історико-культурний комплекс “Замок Радомисль”, де розташований музей української домашньої ікони та старожитностей, обласний літературний музей, меморіальні музеї В. Г. Короленка, Лесі Українки, Оноре де Бальзака, музей - садиба М.Т. Рильського та ін.

Житомирська область має багату історію, неповторні мальовничі краєвиди, самобутню культуру, в яку яскраві сторінки вписано Сергієм Корольовим, Святославом Ріхтером, Борисом Лятошинським, Лесею Українкою, Оленою Пчілкою, Іваном Огієнком, Володимиром  Короленком, Максимом Рильським, Борисом Теном, Іваном Кочергою, Михайлом Драгомановим, Олегом Ольжичем, Володимиром Антоновичем, Юзефом Крашевським, Сигізмундом Сєраковським та багатьма іншими видатними громадськими, політичними і культурними діячами минулого та сучасності.

 Як і в минулому, сучасна Житомирщина  – один з найважливіших регіонів України, в якому сфокусовані найсуттєвіші риси буття нашого народу. За свою історію вона зробила неоціненний внесок у розвиток світової цивілізації, стала основою, серцевиною розбудови не тільки Української держави, а й усієї слов’янської спільноти. Саме на цій землі протягом віків відбувалися важливі історичні події, в яких вигартувався український народ, сформувалися засади і традиції української державності.

Сьогодні Житомирщина – одна з провідних областей незалежної Української держави, вагома частка у її історії, культурі, економіці тощо.

У дні святкування 85-ї річниці утворення Житомирської області в бібліотечних закладах рекомендуємо:

-          провести бесіди, круглі столи, тематичні вечори - «Мій край, моя земля золотокрила», «Прийди до рідної землі й земля пригорниться до тебе» , кн.-ілюстративна виставка:« Древлянському краю – 85»

-          організувати експозиції та книжкові виставки «Житомирщина.    З минулого в майбутнє»;

-         провести творчі зустрічі з відомими людьми краю  “Гордість землі Житомирської”;

 

Пропонуємо орієнтовну тематику заходів для   

дітей та молоді

Для дітей молодшого шкільного віку

«Люби і знай свій рідний край»

«Моя країна моїми очима»

«Країна моїх мрій»

«Колосок пам’яті»

«Мій рідний край»

«Чи знаєш ти свій край?»

Для середнього шкільного віку

«Відкрий для себе Житомирщину»

«Моє село – моя гордість»

«Берегиня Житомирщини»

«Житомирщина  – наш маленький Всесвіт»

«Мій мальовничий рідний край»

«Сторінки історії мого села»

«Історія рідного краю»

«Зустріч з народними умільцями краю»

Для старшокласників

«Я – Житомирщини гордість і надія!»

 «О, рідна земле,  милий краю, вражає нас твоя краса!»

«Усі стежки у рідній Україні освячували слово і красу»

«Золота криниця мого дитинства»

«Гордість моєї землі»

«Мій рідний край ні з чим не порівняти»

«Легенди нашого краю»

«Люди, які прославили мій край»

«Ніхто не забутий, ніщо не забуте»

«Моя земля – земля моїх батьків»

«Джерела духовності мого краю»

«Літопис мого родоводу»

 

 

   Відзначити цю дату пропонуємо проведенням Дня інформації на тему: «Моя рідна сторона». В рамках Дня інформації доцільно організувати відкритий перегляд літератури про Житомирську область за розділами:

-Житомирщина:що?де?коли?(довідкові, інформаційні видання про область)

-Історії немеркнучі рядки

-Люди-гордість нашого краю

-Літературна Житомирщина

В рамках Дня інформації можна провести вікторину, бібліографічний огляд літератури, презентацію нових книг краєзнавчої тематики.

Найбільшим інформаційним джерелом в даному питанні повинна стати  краєзнавча картотека, в якій необхідно виділити рубрику «Житомирщині-85».

Відзначення 85-річчя утворення Житомирської області має велике історичне, суспільно-політичне та культурне значення для області і держави загалом, адже всі заходи будуть спрямовані на зміцнення політичної стабільності у суспільстві, ствердження засад української державності, популяризації духовних та культурних цінностей, ідейних орієнтирів, покращення життєзабезпечення населення Житомирської області.
                                                                   До уваги бібліотечних працівників!

 

     Краєзнавча бібліотечна діяльність – одна з унікальних сфер діяльності, яка відрізняє місцеві публічні бібліотеки від інших бібліотек, надає їм місцевого колориту, регіональної специфіки. Саме в цих бібліотеках були започатковані кращі традиції формування, збереження і надання у громадське користування краєзнавчих і місцевих видань.  Бібліотеки є центрами краєзнавчої роботи в своїх регіонах.

     Нині особлива увага звертається на відтворення історії рідного краю, міста, села, що здійснюється за участю працівників бібліотек та тих ентузіастів-краєзнавців, які не байдужі до висвітлення історичної спадщини народу, його духовної культури.

     Працюючи творчо, враховуючи зростаючий інтерес користувачів до подій минулого, бібліотекарі відчувають гостру потребу та відповідальність за організацію, вивчення та донесення знань, аби повернулась до народу його пам’ять, історія, культура, вміння та дух українства.

    Така місія належить нам, бібліотекарям, адже народознавча, краєзнавча робота – одна із пріоритетних для нас.

   Досягненню цієї мети слугуватиме оголошений центральною бібліотекою конкурс «Мій край-моя колиска», що триватиме з лютого до вересня 2022 року .

1.        Завдання конкурсу: активізація краєзнавчої діяльності, популяризація краєзнавчих фондів та інформаційних ресурсів бібліотек, вивчення та поширення кращого досвіду краєзнавчої роботи бібліотек громади

2. Учасники конкурсу – бібліотечні працівники, бібліотечний актив, користувачі бібліотек небайдужі односельці різного віку.

3.     Для участі в конкурсі сільські бібліотеки до 1 вересня 2022 року подають до Черняхівської центральної бібліотеки  узагальнений опис роботи своєї бібліотеки по краєзнавству. Зміст роботи може бути представлений як у форматі А4 (з фотографіями) так і у вигляді слайд-презентації.

   Об’єм сторінок та слайдів не обмежений. Надісланий матеріал буде узагальнений та представлений на святі, присвяченому Всеукраїнському дню бібліотек.   За кращі роботи бібліотечні працівники отримають грамоти та подяки.                                                               

   

                                                                                      Увага! Конкурс!

 

      Реклама органічно ввійшла в діяльність кожної бібліотеки, її користувачів, та віддзеркалює не тільки інформаційні ресурси, але й можливості, технології, а також безпосередньо створює імідж бібліотечній установі та її працівникам.

     Бібліотечна реклама повинна привернути увагу до послуг бібліотеки та її інтелектуальної продукції, зацікавити користувачів і переконати їх скористатись рекламованою послугою, стимулювати використання бібліотечних послуг. Тільки така реклама може забезпечити довіру населення до бібліотеки, слугуватиме засобом управління рішеннями користувачів.

   Кожен бібліотечний працівник може по своєму розповісти про свою бібліотеку, про її послуги, використовуючи для цього різні форми та методи. Це і буклети, листівки, закладки, пам’ятки,путівники , портфоліо і, звичайно, слайдові та відео презентації.

   Черняхівська центральна бібліотека оголошує конкурс серед сільських книгозбірень  «Повідомте всіх про себе» (на кращу рекламу своєї бібліотеки).

  Мета та завдання  конкурсу:

-         активізація творчості бібліотечних працівників;

-         підняття іміджу бібліотек через рекламну продукцію;

-         пошук нових, не ординарних та ефективних форм пропаганди бібліотеки;

-         створення  умов  для обміну креативними ідеями, втілення цікавих рекламних проєктів і  професійного зростання у галузі реклами бібліотеки;

-         виявлення та підтримка творчо працюючих бібліотекарів, організація широкої демонстрації їх досягнень, популяризація та поширення їх досвіду;

-         привернення уваги громадськості, органів влади до потреб публічних бібліотек;

-         підвищення престижу та соціального статусу бібліотечної професії; 

                       Учасники конкурсу:

                     -   до участі у конкурсі запрошуються усі бібліотекарі громади.
                     -   конкурсні матеріали подаються за адресою : смт Черняхів, центральна   бібліотека.вул.Житомирська,2  ; ел адреса  biblioteca_ch@ukr.net

 

       

                       Конкурсні вимоги:

 

-         час проведення: лютий-вересень 2022 року.

-          учасники конкурсу подають матеріали на розгляд   до 10 вересня 2022 року  в довільній   формі, обсяг – необмежений.

-           головними критеріями оцінки конкурсних робіт будуть: важливість, актуальність, корисність, престижність, легкість сприйняття та естетична насолода. відповідність роботи до умов конкурсу та його темі.

                Кращі роботи, за які бібліотекарі отримають грамоти та подяки, будуть представлені  на святі, присвяченому Всеукраїнському дню бібліотек.

   

                        Працюємо онлайн: 

прості кроки до переформатування професійної роботи

 

(Методичні поради щодо використання платформи Zoom

для бібліотекарів публічних бібліотек)

 

       Друзі,  наразі  всі  ми  опинилися  у  ситуації,  коли  робота  стає

дистанційною.  Будь-яке навчання або нарада  тепер відбувається онлайн. А

тому ми маємо опанувати нові ресурси. Одним  із таких корисних ресурсів є

програма  Zoom.  Її  використання  зараз  напрочуд  актуал ьне,  тож  ми

рекомендуємо  використовувати її  не лише зараз, а й  надалі, якщо так буде

зручно за різних обставин.

       Дані методичні поради допоможуть:

-  проводити робочі наради з членам колективу, що працюють

дистанційно;

-  організовувати методичні семінари в режимі онлайн;

-  Організовувати та проводити освітні й культурні заходи (тренінги,

мінілекції, інформаційні години тощо) для своїх користувачів у

віддаленому режимі.

 

                                  Загальні рекомендації

       Для  початку,  що  таке  Zoom  та  в  чому  його  переваги?  Звісно,

застосунків для  відеоконференцій існує немало, та чому саме ця програма

набула такої популярності останнім часом?

      Стабільний аудіо-  та відеозв’язок з кожним учасником конференції  –

це  не  така  вже  й  рідкість,  та  все  ж  якість  зв’язку  більше  залежить  від

інтернет-з’єднання.

      Однією  з  головних  переваг  даної  програми  є  зручність  демонстрації

екрану:

-  Демонстрації  зі  звуком  (презентація  може  бути  не  лише

графічна, а і й містити відео та аудіо);

-  Демонструвати  можна  не  весь  екран,  будь-яку  програму  або

вкладення  окремо. Немає жодної необхідності показувати співрозмовникам

ваш  робочий  стіл,  якщо  ви  цього  не  хочете,  можна  демонструвати  лише

програму для презентацій або браузер і т. ін..;

-  Корисним  об’єктом  для  демонстрації  є  інтерактивна  дошка,  на

якій організатор конференції та кожен з учасників мають можливість щос ь

писати,  малювати.  Саме  так  обговорення  набуває  наочної  деталізації.  До

речі, під час демонстрації будь-якої презентації в  учасників та організатора

також є можливість демонструвати зі свого  ПК  зображення, робити огляд

певних сайтів тощо.

    У  Zoom  під час конференції також можна листуватися в чаті. Кожен

може  знайти  таку  функцію  на  панелі  інструментів.  Онлайн-листування  –

зручна річ,  особливо тоді, коли з певних причин не працює ваш мікрофон.

У  чаті  можна  звернутися  до  всіх  учасників  або  ж  до  окремого

співбесідника.  Також  Zoom  передбачає  можливість  створення  групових

чатів з вашими контактними особами для обговорення деталей вже минуло ї

конференції або узгодження нової.

       Під час конференції можливе ведення відеозапису, якщо це необхідно

для  подальшого  перегляду.  Відеозапис  може  відбуватися  автоматично,

якщо  модератор  встановлює  це  в  налаштуваннях,  але  цього  робити  не

рекомендуємо.  Не  ко жна  конференція,  і  не  завжди  повністю  має  бути

записана.  До  того  ж,  вважаємо,  що  ввімкнення  відеозапису  має  бути

узгоджено з учасниками.

 

      Якщо  ви  ще  не  встановили  програму,  то  наступний  розділ  для

вас.

    Завантажити програму можна на офіційному сайті Zoom  

Перший  пункт  –  Клієнт  Zoom  для  конференцій  –  вам  потрібен  саме

він.

Платформа  доступна  для  операційних  систем  Windows,  MacOS,

Android та iOS.

Мобільні версії за посиланнями:

Google Play (для системи Android);

App Store (для системи iOS).

    Ви встановили програму? Чудово. Налаштування.

    Це  не  складно.  Рекомендуємо  створити  акаунт  на  базі  електронної

пошти.  Для цього ви безкоштовно реєструєтеся, вказавши свою електронну

адресу,  на  яку  надсилається  код  підтвердження.  Ви  вигадуєте  пароль  для

облікового запису zoom –  і будь ласка, користуйтеся.

     Ви відкриваєте програму

Зверніть увагу на верхню панель з назвами розділів:

Головна.  Ви  зараз  тут.  Швидкий  доступ  до  початку  конференції,  її

планування  або  під’єднання  до  чиєїсь  конференції,  запрошення  на  яку  ви попередньо отримали. Перед вами чотири великі кнопки:

1)  нова конференція;

2)  увійти;

3)  запланувати;

4)  демонстрація екрану.

Детальніше про них поговоримо далі.

    Також зверніть увагу на віконце у верхньому правому  кутку. Там ви

знайдете  інформацію  про  свій  акаунт,   можете  змінити  її  або  доповнити.

Трохи  нижче  віконця  акаунту  маленька  «шестерня»  –  налаштування.

Перегляньте  для  себе  детальніше.  До  речі,  там  є  цікава  функція  –  додати віртуальний фон. Якщо не  хочете, щоб хтось звертав  увагу  на ваше місце знаходження.

Наступний розділ – Чат

   Саме  це  вікно  чатів,  де  ви  можете  спілкуватися  за  допомогою

повідомлень поза будь-якою відеоконференцією. 

Конференції.  Тут ви можете дізнатися свій особистий ідентифікатор

(набір  цифр),  який  є  необхідним  для  приєднання  до  запланованих  вами

конференцій.

Тут ви побачите перелік запланованих вами конференцій, якщо такі

вже є, скопіювати посилання на них для запрошення учасників. Також тут

можуть бути записи минулих конференцій, якщо ви їх записували.

Контакти  –  це просто електронні адреси ваших друзів, колег, учнів,

які ви можете додати, прибрати або відсортувати за групами.

 

    Повертаємось до головної сторінки. Як запланувати конференцію.

 

    Перед  вами  знову  чотири  великі  кнопки.  Натискаєте  «Запланувати

конференцію».

    Виставляєте дату і час вашої майбутньої конференції.

    Обираєте тривалість. ВАЖЛИВО: можна розраховувати на 45  хвилин

безкоштовного  безперервного  підключення.  Після  40  –  45  хвилин  зв’язок обірветься, але його можна буде відновити, під’єднавшись  знову  (за тим же ідентифікатором  і  паролем,  якщо  це  запланована  конференція).

Конференцію  доведеться  перезапустити  та  перенадіслати  посилання -запрошення  учасникам  лише  тоді,  коли  ця  конференція  починається  без

планування.  Така  умова  безоплатного  використання  платформи.  Більш

довший термін безперервного зв’язку буде доступний після певної оплати.

З  тарифами,  за  необхідності  також  можна  ознайомитись  на  офіційному

сайті.

     Ми  користуємось  безоплатними  можливостями,  що  радимо  і  вам.

Цікаво,  що  була  інформація,  нібито  на  час  карантину  безоплатний  період ведення  безперервної  конференції  подовжили.  Нам  вдалося  скористатися такою  можливістю,  але  вона  виявилася  не  стабільною.  Наразі  маємо систематичне  відключення  зв’язку  після  45  хвилин.  Можна  очікувати корегування даної функції. Досліджуймо разом)

     А поки що продовжуємо налаштовувати планування конференції.

Ідентифікатор конференції  – оберіть індивідуальний.

    Пароль  –  бажано  встановити  його  та  повідомити  виключно

очікуваним  учасникам,  щоб  до  вашої  конференції  не  під’єднався  хтось

випадковий.

    Звук  –  оберіть звук телефону і комп’ютера, адже ви не можете бути

певні, за допомогою якого пристрою під’єднуватимуться ваші гості.

     Далі  –  календар.  Відмітьте  подію  у календарі, за бажанням. Можете

встановити  сповіщення-нагадування  за  пів  години,  щоб  не  проґавити

зустріч.

    Розширені  параметри:  перегляньте  уважно,  що  вам  може  бути

корисним, а що – ні. 

   Наприклад,  вимикати  звук  учасників  на  початку  –  це  не  означає

вимкнути  його  взагалі,  а  лише  на  підготовчому  етапі,  щоб  було  не  чутно «шурхотіння» .

    Автоматично  записувати  конференцію  –  не  варто.  Про  це  ми  вже

згадували  вище.  Можете  увімкнути  запис  у  будь -який  момент  під  час

трансляції за необхідності.

Після  того,  як  ви  запланували  конференцію,  у  вас  формується

запрошення  з  посиланням,  скопіюйте  його  в  буфер  на  надішліть  пізніше

своїм майбутнім учасникам.

     Якщо ви не є організатором конференції, а отримали запрошення

і плануєте приєднатися,  вам знадобиться кнопка «Увійти». Після чого вам

потрібно буде ввести ідентифікатор конференції. Це числовий шифр, який

вам надіслав організатор. Він міститься у посиланні або виділений окремо .

Далі може бути запит на пароль, якщо організатор його встановив.

   Ви  учасник.  Зверніть  увагу  на  панель  інструментів  унизу.  Значки

мікрофона та камери закреслені? Вас не видно і нечутно. Увімкніть камеру,

якщо  не  проти,  щоб  вас  бачили  або  мікрофон,  щоб  вас  було  чутно.

Періодично можете змінювати це налаштування в процесі конференції. Але

знайте, що якщо ви не вмикаєте ні мікрофон, ні камеру  з певних причин, то

організатору буде напрочуд важко контактувати з вами. У  такому випадку

бажано  використовувати  чат.  Пишіть,  реагуйте  на  питання,  будьте

активним учасником конференції.  Як це зробити?  Значок «Чат» також є на

панелі  інструментів  програми  перед  вами,  натисніть  на  нього  і  пишіть

повідомлення.

       Проведення конференції. Що варто пам’ятати.

    Про  звук  та  зображення.  Проконтролюйте,  що  у  вас  працює  та

ввімкнено  мікрофон.  Вас  чутно?  Це  дійсно  важливо.  Те  ж  стосується

камери.  Значки  камери  та  мікрофона  мають  бути  не  закресленими.

Протестуйте: вимкніть-ввімкніть.

    Про учасників. Управління учасниками. Вони приєднуються, а ви не

забуваєте підтверджувати їм дозвіл на вхід.

Про  демонстрацію  екрану.  Підготуйтеся  завчасно:  відкрийте

презентацію  (якщо  плануєте  показувати  її),  згорніть  та  залиште  на  панелі інструментів.  Так  само  вчиніть  з  усіма  елементами,  які  плануєте

показувати:  вкладки  браузеру,  відео  і  т.  ін..  Щойно  настане  час  щось

показати, ви натискаєте на «демонстрацію екрану» і обираєте підготовлен і

файли, не показуючи одразу весь свій робочий стіл широкому загалу.

           

                    
                 Інноваційні форми роботи в бібліотеці

                                    (методичні поради)

 

   Сучасні реалії вимагають від бібліотечних працівників швидко реагувати на потреби часу, враховуючи інтереси користувачів, одночасно збільшуючи творчий потенціал і підвищуючи професіоналізм у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи.

 

    Говорячи про інновації у бібліотеці, слід мати на увазі, що це інновації соціально-культурного типу, оригінальні нестандартні ідеї, методики, проєкти, що виходять за межі традиційних форм і, головне, відповідають очікуванням користувачів. 

     Справити враження на сучасного читача, зробити бібліотеку яскравою, показати нестандартний зміст і форму, внести ауру новизни-завдання не із легких. Зміни, які відбуваються навкруги, потребують нових рекламних рішень, нових підходів, нового стилю.

      Пропонована абетка інноваційних заходів допоможе бібліотечним працівникам усіх ланок і підрозділів у засвоєнні і впровадженні нових форм роботи і плануванні своєї діяльності.

         Матеріал підготовлено на основі аналізування та узагальнення інформації з професійної періодики, бібліотечних сайтів, інших ресурсів Інтернету.

          Розпочнемо з книжкових виставок

     В організацій виставок та експозицій є одна головна мета: здивувати наших читачів не традиційністю, унікальністю, а ще краще — долучити їх до організації виставки. Допомогти читачеві відчути, що це його бібліотека, що не він для бібліотеки, а бібліотека для нього. Виставкова привабливість, звичайно, залежить від багатьох умов. Насамперед, виставка повинна знаходитись в добре освітленому, зручному для огляду місці. Таким чином, з’являється можливість привернути увагу читачів: перш, ніж познайомитись з виставкою, її, принаймні потрібно побачити. Але найголовніше — це незвичайність виконання, оригінальність ідеї, назва, що «чіпляє», не даючи пройти повз. Успіх виставки залежить від того, на скільки цікаво ви її подасте.

     Виставка – це завжди творчість.  А творчість і фантазія бібліотечних працівників не мають меж. Тому останнім часом у практику роботи бібліотек запроваджуються різні види виставкової діяльності, мета яких – об'єднання бібліотекаря і користувача, вирішення традиційних, суто бібліотечних завдань: розкриття фонду бібліотеки, організація його реклами, популяризація друкованих видань (книг та періодики). А результатом такої творчості і фантазії бібліотечних працівників є нові види книжкових виставок Пропонуємо до вашої уваги деякі види виставок, які ви можете організувати у своїх книгозбірнях.

виставка-вікторина - передбачає наявність питань вікторини і експозицію літератури, яка допомагає читачеві знайти відповіді на запитання;

виставка-вернісаж -демонстрація картин або репродукцій;

виставка-діалог -це діалог двох точок зору, двох авторів, де експонуєтья література авторів із діаметрально протилежними поглядами на проблему питання;

виставка-роздум  - із цікавих для читачів гостропроблемних тем із представленням двох чи більше поглядів на це питання та відповідних груп літератури;

експрес-виставка -це позапланова оперативна виставка з актуальної теми, книги, статті;    

виставка-досьє  є виставкою документів, фактів, даних, творів із певного питання, за допомогою яких користувачеві надається можливість самостійно визначити свою позицію, дати відповідну оцінку події, явищу;

виставка-подорож -література про подорожі та відкриття, мандрівки на далекі незвідані планети;

виставка-хобі   - на цій виставці поряд із книгами, статтями з періодики експонуються предмети, власноручні вироби дітей,виготовлені за порадами, кресленнями, схемами, викройками з представлених книг, журналів;

виставка книжкових ілюстрацій    -демонструє розкриті ілюстровані книги з будь-якої теми, але акцент робить на ілюстрації.Будуть цікаві виставки одного художника,до книг одного жанру.

виставка-ікебана -  представляються книги на тему виставки; обов’язкова наявність композицій із квітів, виготовлених дітьми за допомогою батьків, керівників гуртків.

виставки-аукціони, презентації - поєднують літературу про окремого народного майстра чи окремий вид народної творчості з популяризацією самих виробів;

виставка-кросворд - передбачає обов’язкову наявність кросворда або чайнворда за темою виставки, оформлення його крупним планом і представлення літератури, в якій можна знайти відповіді;

виставка-прем’єра - один з кращих методів популяризації нових надходжень до бібліотеки;

виставка-екскурсія - популяризація музеїв, цікавих місць України чи світу;

виставка-порада - на виставці розміщуються книги, які пояснюють, підказують, радять з якогось питання;

виставка-реквієм - демонструються книги, присвячені якійсь незабутній історичній події;

виставка-календар - виставляються книги, які висвітлюють ту чи іншу дату, яка відзначатиметься найближчим часом (свята, знаменні події, ювілеї видатних митців, відомих людей);

електронні виставки - це показ книги через слайт, супроводжується виступом бібліотекаря;

мультимедійна виставка - поєднання різних форм подання інформації: текстової, графічної, звукової, нерухомих та рухомих зображень за допомогою нових інформаційних технологій;

творча галерея - розгорнута тематична виставка-експозиція, яка поєднує у собі книги та предметні аксесуари, презентує результати творчої діяльності митців, науковців, бібліотекарів, студентів, школярів;

виставка-реклама - рекламує одну бібліотеку або систему бібліотек, друковані видання;

виставка одного жанру -представляє книги одного жанру: казки, фантастику,комікси, поезію і т.п.;

озвучена виставка - виставка із звуковим супроводом (голосом, музикою і т.д.)

виставка-конкурс - зазначаються дата та місце проведення, умови конкурсу, збираються роботи, розміщуються підсумки; 

 

                                 Вуличні акції

 

«Бібліотека нині – більш ніж бібліотека» – саме це доводять численні приклади діяльності бібліотек, які все глибше усвідомлюють свою роль у створенні соціокультурного середовища. Впродовж останніх років бібліотеки організовують немало акцій, приурочених до різних важливих дат, свят чи культурних подій, акцентуючи увагу на представленні бібліотеки як соціокультурної інституції з широкими можливостями. Книгозбірні все частіше використовують відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, дня Незалежності України, інших державних та релігійних свят, історичних подій та фестивалів.

 

Великий бібліотечний квест

Квест – від англійського «загадка, головоломка, питання» - цікава гра-подорож з завданнями, запитаннями для декількох команд. Вона показала, що бібліотека - це широкий майданчик для гри та прояву свого інтелекту, а бібліотекар – креативний організатор і порадник. Завдяки подібним заходам створюється імідж бібліотеки як сучасного, цікавого, корисного закладу культури.

 

Лібмоб «Як пройти до бібліотеки?»

Ще одна вулична акція — лібмоб. В основі акції — бліц-опитування жителів міста села на предмет знання дороги до бібліотеки. Наприклад: Бібліотекарі вийшли «в народ»: група мобберів (бібліотекарі і волонтери) на вулицях міста ставили випадковим перехожим просте запитання: «Як пройти до бібліотеки?». Нагородою за вірну відповідь можуть бути смайлики, сувеніри з логотипом бібліотеки, а незнаючим – інформація та запрошення до книгозбірні.

Флешмоб

Бібліотеки влаштовують флешмоби, залучаючи велику кількість користувачів книгозбірень. Флешмоби ми плануємо заздалегідь, робимо оголошення в бібліотеці. Велика кількість людей (моббери) оперативно збираються у оговореному місці, протягом декількох хвилин виконують сценарій і потім швидко розходяться. В цьому принцип флешмобу. Основна мета флешмобів — згуртування користувачів бібліотеки, які, як одна сім’я, виконують спільні дії.

 

Останнім часом в бібліотеках широке поширення набула така активна форма роботи з читачами як акція. Уміння створювати акції полягає в умінні поєднувати форму і зміст.

Існує три поширені види акцій, які найчастіше проводяться бібліотеками.

1. Протести:

«Ні наркотикам», «Зона ризику», «Право на життя», «Згаслі зірки», «Територія тривоги»,»та ін.

2. Благодійні акції:

 «Допоможемо один одному», «Бібліотека - читачеві, читач - бібліотеці», «З миру по книжці», «Подаруй книгу бібліотеці», «Подаруй тепло душі своєї», «Кошик радості».

3. Популяризація читання:

Загального характеру:

«Світ читання», «Читання — як фактор соціального успіху», «Передай книгу другу», «Стань читачем», «Читати — це модно!», «Читати - це здорово!», «Запиши друга в бібліотеку», «Віват, читач! Віват, бібліотека!», «Читаюче село», «Лист ровеснику: Я хочу розповісти про книгу...» та ін.

Тематичні акції:

«У злагоді з природою - у злагоді з собою», «Прочитай книгу про війну», «Прочитаємо книгу з історії України», «Твій символ», «Місце, в якому ми живемо», «Лист ветеранові», «Щоб пам'ятали», «Привітай ветерана», «Час читати класику» і ін.

 

Рекламні акції (про бібліотеку і її можливості). До таких акцій можна зарахувати і презентації своїх звітів, виконаних у формі барвистої, кольорової листівки. На її обох боках в місткій, образній, візуально доступній формі через графіки і діаграми, що супроводжуються мінімумом тексту і цифр, представляти динаміку розвитку бібліотеки за рік.

Проведення бібліотечних акцій — це не тільки дієвий метод залучення нових читачів, а й ефективний засіб активізації діяльності бібліотек, народження творчих ідей, формування корпоративної культури та підвищення суспільного статусу бібліотек.

 

Літній читальний зал під відкритим небом

Значно змінилися технічні та технологічні підходи до проведення культурно–мистецьких заходів, як в стінах бібліотек, так і поза ними. Бібліотечні послуги надаються користувачам-дітям, батькам під час їхнього відпочинку, У бібліотеках реалізовуються власні програми літніх читань. Літні читання школярів стали інноваційним підходом до розвитку читацької культури.

 

Ø «Літо, книга і я — друзі»

Ø «Читаємо завжди, читаємо всюди»

Ø «Книжкові євромандри»

Ø «Читай і засмагай»

Ø «Книга — гра — полювання за скарбами»

 

Краєзнавство є одним з провідних напрямків діяльності бібліотек, і це – характерна риса нашого часу, коли українське суспільство приділяє значну увагу вихованню патріотизму, знанню вітчизняної історії та літератури. Успіх краєзнавчої діяльності повністю залежить від того, хто нею займається. Це має бути творча особа, навколо якої згрупуються не лише читачі бібліотеки. В краєзнавчій роботі бібліотекар повинен спиратися на бібліографічні, довідкові, архівні джерела краєзнавства, активно використовувати їх в роботі з читачами.

Найбільш поширеною є така форма роботи як Краєзнавчі розвідки.

Бібліотекарі проводять велику пошукову роботу з виявлення та збору інформації про місто, село відновлення маловідомих фактів його історії. Вони виявляють та збирають ці матеріали, укладають папки, фотоальбоми, літописи, які доповнюють фотоілюстрації, листи, копії бібліотечних документів. Найбільш актуальними в багатьох бібліотеках є такі теми як:

Ø «Створення та дослідження історії бібліотек»

Ø «Минуле та теперішнє»

Ø «Година краєзнавчого портрету»

Ø «Екологічне краєзнавство» та інші

Бібліотечне краєзнавство має свою специфіку, якій найбільше притаманні комплексні форми популяризації краєзнавчих документів, серед яких і нові:  слайд-розповіді, краєзнавчі аукціони та турніри.

 

Майстер-клас

Сучасна бібліотека створює творчий простір для проведення дозвілля користувачів. Поєднанню традицій та новацій у бібліотечній справі, забезпеченню регулярного поновлення професійних та загальних знань, обміну досвідом сприяє така гнучка та мобільна освітня форма як проведення майстер-класів.

Майстер-клас — форма роботи, метою якої є передача  досвіду, майстерності, вміння робити будь-яку роботу найкращим чином.

 

Отже, професіоналізм, ентузіазм, комунікативні навички, ініціативність бібліотекаря складають концепцію успіху. Базовим елементом та умовою розвитку інформаційного, культурного простору є креативність – технологія організації творчого процесу. Креативність залежить від багатьох факторів: досвіду, знань, таланту, інтуїції, спроможності мислити по-новому і втілювати ці ідеї в життя. Сучасна бібліотека є багатогранною. Вона повинна створювати для населення максимально комфортне середовище, бути відкритою для всіх тих, кому потрібна книга та інформація. Тому так важливо сьогодні не обмежуватись традиційними формами роботи, а шукати нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів. Тільки завдяки постійному пошуку бібліотека не загубить свого іміджу, а завжди буде залишатися втіленням нового, незнаного і креативного.

 

До вашої уваги деякі креативні форми роботи

 

Бібліо-кафе — форма заходу, побудованого за типом кафе, де в меню замість блюд подаються книги (автори, міні-заходи) Наприклад, в «Бібліоменю» входять книги на будь-який смак: від невигадливих книжкових страв до самих смачних і вишуканих!

Бібліомікс (англ. mix — змішувати) — це може бути бібліографічний огляд за окремою темою, до якого можна включити бібліотечні документи за різними видами: книги, періодичні видання, відео-, кіно-, фоно-, фото- документи, електронні видання, плакати, посилання на інформаційні ресурси і т.і.

Бібліотечний бульвар — захід, що проводиться на вулиці з метою реклами книги і читання.

Бібліотечний консалтинг (Конса́лтинг англ. consulting — консультування) — консультування з питань бібліотечної справи. Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності бібліотеки в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника.

Бібліотрансформер — це максимально повно представлена факто- та бібліографічна інформація щодо об’єкту бібліографування, на основі якої можна сформувати інші форми бібліографічних видань. Складається він з декількох складових модулів, а саме: книжкова закладка – інформаційна листівка або флайєр - інформаційно-бібліографічний словничок - мультимедійний урок-презентація - бібліографічний покажчик - відео-вікторина - відео-урок. 

Бібліофреш (англ. fresh — свіжий) — бібліографічний огляд новинок

Бібліошопінг — форма масового заходу, в ході якого один учасник заходу пропонує іншому учаснику «придбати» книгу з фонду бібліотеки прорекламувавши її.

Бук-слем (BOOK Slam) (від анг. slam — штовхання, витіснення одне одного) — змагання на кращу «рекламну компанію» по просуванню обраної книги, можливо з елементами музичної театралізації. Учасники діляться на декілька команд. Завдання команди полягає в тому, щоб якомога краще розрекламувати книжку. Головне, що команди отримують однакові книжки. І за окремий проміжок часу треба показати уміння донести до глядачів свої емоції і почуття. Таким чином, рекламна книжкова компанія повинна змусити купити, тобто прочитати книгу. Кращу рекламну книжкову компанію визначає журі, до складу якого можуть входити глядачі і бібліотекарі.

Відкритий мікрофон (відкрита трибуна) — ціннісно-орієнтована діяльність в ситуації діалогу на задану актуальну тему, заснована на принципах демократії і плюралізму думок. Передаючи один одному імпровізований мікрофон (виходячи до трибуни), читачі вільно висловлюють свою точку зору, задають гострі питання. Виступи читачів повинні бути короткими, небанальними, пов'язаними з реальним життям. В цілому досить 7-10 повідомлень.

Геокешинг («geocaching», від грец. «Geo» — Земля, англ. «Cache» — тайник) — це захоплююча гра, в якій присутні: подорож, знаходження місця розташування заданих об'єктів, пошук інформації про об'єкти та відповідей на запитання.

Гурман-вечір — аматорів ... жанру — вечір, присвячений певному жанру літератури, підготовлений з урахуванням підкреслення («смакування») кращих сторін даного жанру.

Демотека — це місце (творчий куточок), де читачі можуть залишити свої власні роботи — «демки» в галузі музики, літератури, фотографії, фільмів, графіки тощо, для того, щоб про них дізнався широкий загал.

Караван історій — захід, що складається з самих цікавих історій, пов'язаних з найвідомішими людьми, історичними місцями, традиціями і подіями. 

Караван книг — захід, присвячений презентації декількох книг як однієї, так і різної тематики. Наприклад: караван новинок, караван забутих книг.

Літературний гороскоп — захід, побудований по типу гороскопу, де література (книги, автори) підібрана за знаками того чи іншого гороскопу.

Літературний каламбур — захід, присвячений письменникам –з однаковими прізвищами або різним творам зі схожими сюжетами, значеннями одного і того ж слова (або двох подібно лунаючих слів) з метою справити комічне враження. 

Нон-стоп — захід, присвячений читанню віршів на одну тему, одного автора або авторських.

Ностальгія — захід, розважально-публіцистичного характеру, присвячений минулому (наприклад, «книги, які користувалися популярністю в минулому», «що читали наші батьки», «незаслужено забуті книги» і т.д.).

Поетичний зорепад — захід, присвячений шедеврам поезії або популярним поетам, що вимагає читання віршів.

Флешбук — презентація або знайомство з цікавими книгами за допомоги цитат, ілюстрацій, особистих переживань та іншої інформації про книгу.

 Матеріал підготовлено на основі аналізування та узагальнення інформації з професійної періодики, бібліотечних сайтів, інших ресурсів Інтернету.

 


                        Плануємо роботу бібліотеки    на 2022 рік

                                    

   Бібліотека -невід'ємна частина громади і це -  єдина інституція, що надає безкоштовний та вільний доступ усім громадянам до інформації, знань, культурних надбань, сприяє просвіті та підвищенню соціальних стандартів  населення.

     Ми вступаємо в період підготовки планової на 2022 рік та звітної за 2021 рік документації, в черговий складний рік, з обмежувальними заходами та нестабільним епідеміологічним станом, що не може не позначатися і на формах нашої діяльності. Проте, плануючи діяльність бібліотеки на наступний рік, ми маємо пам’ятати, що наші зусилля в кінцевому результаті  мають:  покращити якість фондів і збільшити кількість  видач бібліотечних  матеріалів, збільшити кількість візитів у бібліотеку оф та онлайн,   підвищити рівень задоволеності користувачів  бібліотекою  підвищити рівень поінформованості громадян про пропозиції, послуги та діяльність бібліотеки, розширити співпрацю та коло партнерів.

       Працівникам бібліотек необхідно активно включитися у розбудову майбутнього громади. Більшість фахівців добре знають ніші, які до цих пір залишилися ще незайманими в ОТГ і тому є нагальна потреба взяти на себе такі навантаження і ще раз довести свою необхідність. Це може бути популяризація громади через свої сторінки в соцмережах, допомога в розбудові туристичного та етнотуристичного майбутнього , соціологічних опитувань, ін. Бібліотекарі мають бути помічниками сільських старост, вийти із зони власного комфорту, подолати шаблонне мислення і світосприйняття, навчитися взаємодіяти з інформаційними  портали, соціальними  мережами та ефективно інформувати громаду про процес децентралізації в області та в Україні.

    Активізація написання публікацій бібліотекарями сприятиме покращенню іміджу і зростанню авторитету бібліотек у громаді, розумінню й сприйняттю їх нової ролі в децентралізаційних процесах.

     Сьогодні, як і в минулі роки, підготовлені кваліфіковані кадри вирішують дуже багато. Маємо навчитися приймати нестандартні рішення та оперативно реагувати на виклики сьогодення- бути простором для творчості, дозвілля, центром неформальної освіти, різноманітних зустрічей.

    Шановні колеги! При плануванні роботи  бібліотеки на 2022 рік зверніть увагу на десятиліття проголошені ООН з метою привернути увагу світу до особливо важливих невідкладних проблем .

                          

                             Міжнародні десятиліття за рішенням ООН

 

2013 – 2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур

2014 – 2023 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх

2015 – 2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження

2016 – 2025 роки – Десятиліття дій ООН з проблем харчування

2018 – 2028 роки – Міжнародне десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку»

2019 – 2028 роки – Міжнародне десятиріччя ООН щодо сімейних фермерських господарств

2021 – 2030 роки – Міжнародне десятиріччя Організації Об'єднаних Націй по відновленню екосистем

2021 – 2030 роки – Міжнародне десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку

2022 – 2032 роки – Міжнародне десятиріччя мов корінних народів

 

                             

                                               ЄС оголосив

 м. Гренобль ( Франція) – «зеленою» столицею Європи

 м. Каунас (Литва), Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурними столицями Європи

                                      ЮНЕСКО оголосила

   м. Гвадалахара (Мексика) – Всесвітньою столицею книги

       Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо відзначення нових пам'ятних дат у 2022-2023 роках, серед яких - дві ініціативи від України   у 2022 році

-150-річчя від дня народження оперної співачки Соломії Крушельницької (23.09)

 -300-річчя філософа Григорія Сковороди (3.12)

 

    На державному рівні Президент України оголосив:

       2018 – 2027 роки – Десятиріччям української мови


  Зазвичай річний план складається з урахуванням

знаменних і пам’ятних  дат.

Це - неповний список, але основні значущі дати вказані.

 

    Cічень

01.01 Новий рік

14.01 - Святого Василія Великого. Новий рік за старим стилем

14.01 - 140 років від дня народження Іларіона (І. І.Огієнка)

(1882–1972), церковного діяча, ученого, педагога

14.01 - 85 років від дня народження Гуцала Є. П. (1937–1995),українського письменника

15.01 - 400-річний ювілей Ж. Б. Мольєра, французького драматурга.

18.01 - 140-річний ювілей Алана Мілна, англійського автора

22.01 - День Соборності України

24.01 - 290-річний ювілей П’єра Бомарше, французького драматурга

27.01 -   Міжнародний день пам'яті жертв голокосту

            - 190–річний ювілей Льюїса Керролла, англійського письменника

28.01 - 30 років від дня затвердження Державного прапора України

29.01 - День пам’яті Героїв Крут (1918)

 

 Лютий

02.02 - 210 років від дня народження Гребінки Є. П. (1812–1848), українського                       письменника, педагога

07.02 - 210-річний ювілей Чарльза Діккенса, англійського класика

15.02-  День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

14.02 - День св. Валентина

15.02 - Стрітення Господнє

20.02 - День героїв «Небесної Сотні»

21.02 - Міжнародний день рідної мови

26.02 - 220-річний ювілей Віктора Гюго, французького письменника.

 

Березень

03.03- Всесвітній день письменника

05.03-195 років від дня народження Глібова Л. І. (1827–1893), байкаря, поета

08.03- Міжнародний жіночий день

09.03 - День народження Т. Г. Шевченка (1814–1861),

21.03 - Всесвітній день поезії. Заснували в 1999 році у Франції на сесії ЮНЕСКО

27.03- Міжнародне свято театру

31.03 - 140 років від дня появи на світ К.І. Чуковського, російського письменника

 Квітень

01.04 - День сміху.

02.04 - Міжнародний день дитячої книги

07.04 - Благовіщення

           - Всесвітній день здоров’я

10.04 - 85-річний ювілей Б.А. Ахмадуліної, російської поетеси.

11.04- Міжнародний день визволення в'язнів фашистських таборів

12.04 - Всесвітній день авіації і космонавтики.

           - 570 років від дня появи на світ Леонардо да Вінчі, художника.

15.04 - День довкілля

16.04- Великдень

17.04- Міжнародний день пам'яток і визначних місць

19.04 - 120 років від дня народження В.А.Каверіна, російського автора

22.04 - Всесвітнє свято Матері-Землі.

           - 115 років тому народився російський фантаст, філософ І. Єфремов.

23.04 - Всесвітній день книги і авторського права

25.04 - 115 років від дня народження М.П. Трублаїні (1907–1941)

26.04 - День Чорнобильської трагедії (1986)

Травень

01.05 - Свято Весни і Праці

08.05- День пам’яті та примирення, Міжнародний день червоного Хреста і   

                Червоного півмісяця

09.05 - День Перемоги. Торжество присвячено не тільки героїзму воїнів, а й смутку

14.05 - День Матері

15.05 - Міжнародний день сім’ї

18.05- Міжнародний день музеїв

          - День пам'яті жертв геноциду кримсько- татарського народу

19.05- День вишиванки

24.05 -День слов’янської писемності і культури. Заснований в честь пам’яті Кирила і                 

           Мефодія

         - 135 років від дня народження Стеценка К. Г.  музично-громадського діяча

         - 105 років від дня народження Стельмаха М.П.(1912–1983), прозаїка, поета,

31.05 -День боротьби з тютюнопалінням

Червень

01.06 - Міжнародний День захисту дітей

05.06 - Всесвітній день довкілля

09.06 - День друзів

12.06 –Трійця (Зелені свята)

19.06- День батька

22 .06- День  скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні

26 .06- День боротьби із зловживанням  наркотичних засобів та їх   незаконним обігом

28.06 - День Конституції України

     

       Липень

07.07 - 140 років від народження білоруського поета, драматурга і публіциста Я.Купали.

08.07 - День родини

15.07 -День українського миротворця

24.07 - 220-річний ювілей Олександра Дюма, французького класика

28.07 - Хрещення Русі

Серпень

12.08-День Молоді

14.08 - Свято Маковія

19.08 - Преображеніє Господнє (Спас)

23.08 - День Державного Прапора України

24.08 - День Незалежності України

24.08 - 75 років від народження бразильського письменника, поета Пауло Коельо.

Вересень

01.09  - День знань.

08.09  -  Міжнародний день писемності

10.09  - День українського кіно.

16.09  - Міжнародний день збереження озонового шару

17.09  - День винахідника і раціоналізатора.

              - 165 років від дня появи на світ К.Е. Ціолковського, вченого

21 0.9 -Міжнародний день миру

22 .09  - День партизанської слави

23.09 - 150 років від дня народження Соломії Крушельницької (1872-1952), видатної  української співачки                

25.09 - 90 років від дня народження  Анатолія Солов’яненка (1932-1999), українського  співака

27.09- День туризму.

28.09 - 180 років від дня виходу в світ (1842), у Харкові першої поеми  Івана Котляревського «Енеїда .

30.09 - Всеукраїнський день бібліотек

            -День усиновлення   

     Жовтень

01.10 - Міжнародний день музики.

             -День людей похилого віку

02.10  - День працівників освіти.

            - Міжнародний день боротьби протии насилля

            -115 років від дня народження Івана Багряного (1907-1963), українського   письменника

09.10  - День художника.

11.10  - 350 років від дня народження Пилипа Орлика (1672-1742), гетьмана України.

14.10  - Покрова Пресвятої Богородиці.

            - День українського козацтва.

            - День захисників та захисниць Вітчизни.

17.10  - Міжнародний день боротьбм за ліквідацію бідності

24.10  - День Організації Об’єднаних Націй (ООН).

28 .10 -День визволення України 

Листопад

03.11 - 60 років від дня народження Ірен Роздобудько (1962), української письменниці.

09.11 - День української писемності та мови.

          - 150 років від дня народження Богдана Лепкого (1872-1941), українського   письменника, перекладача, літературознавця.                                            - Всеукраїнський день працівників культури  та майстрів народного мистецтва.

14.11 - 110 років від дня народження Андрія Малишка (1912-1970), українського поета.

16. 11 - День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

            -Міжнародний день толерантності.

17.11  - Міжнародний день студента.

20.11 - Всесвітній день дитини

           - 105 років тому (1917) проголошено УНР.

21.11  - День гідності та свободи.

25.11  -Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

26.11  - День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій в Україні.

 Грудень

01.12 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

03.12-  Міжнародний день людей з інвалідністю

          - 300 років від дня народження  Григорія Сковороди (1722-1794), українського   філософа, поета, музиканта, педагога.

05.12 - Міжнародний день волонтерів.

06.12 - День Збройних сил України.

10.12 - День захисту прав людини.

13.12 - День святого апостола Андрія Первозванного.

            - 145 років від дня народження Миколи Леонтовича (1877-1921), українського                    

              композитора, хорового диригента, громадсько-культурного діяча.

           - 225 років від дня народження Генріха Гейне (1797-1856), німецького поета.

14.12 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

18.12 - 130 років від дня народження Миколи Куліша  українського   драматурга.

19.12  - День святого Миколая Чудотворця.

24.12  - 85 років від дня народження В’ячеслава Чорновола (1937-1999), українського    політика.

29.12визволення Черняхівщини від нацистських  загарбників

31.12 - 145 років від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938), українського письменника, актора, мистецтвознавця

Разом із відвідувачами бібліотеки ви можете відмітити

цікаві свята та яскраві події:

  11 січня - Всесвітній день «СПАСИБІ»

  17 лютого - День спонтанного прояву доброти

  25 березня -День добрих справ

  1 квітня-День сміху

  26 квітня- Міжнародний день інтелектуальної власності

  31 травня- Всесвітній День блондинок

  2 червня -День здорового харчування

  9 червня- Міжнародний день друзів

  11 липня- Всесвітній День шоколаду

 

      Під час планування у бібліотеках використовують норми часу та норми виробітку. Норма часу – регламентований показник часу на виконання одиниці даного обсягу роботи.  Норма виробітку – кількість операцій, які мають бути виконані за одиницю часу (рік, місяць, день). Норма виробітку є найбільш зручною величиною для планування робіт. Ця норма встановлюється для процесів з частою повторюваністю (розстановка карток у каталозі, розстановка документів у фонді, складання бібліографічного запису тощо). Технологія нормування не дуже складна. Спочатку за допомогою норм підраховують час, необхідний для виконання окремого виду роботи. Визначивши цей час, підраховують кількість робочих годин, необхідних для виконання всього обсягу робіт та порівнюють їх з визначеним бюджетом робочого часу. Якщо з’ясується, що кількість годин, які необхідні для виконання запланованого обсягу робіт, більша, чи менша за бюджет робочого часу, слід зменшити, або збільшити обсяг запланованих робіт, додати нові процеси, або відмовитись від деяких вже запланованих. Варто зауважити, що, плануючи роботу бібліотеки на підставі норм, доцільно враховувати норми не лише на основні процеси.

 

              За зазначених умов залежно від тривалості робочого тижня

норма робочого часу на 2022 рік становить

при 40-годинному робочому тижні

1987

30-годинному робочому тижні

1494

 

20-годинному робочому тижні

996

 

В річному плані роботи рекомендуємо виділити слідуючі розділи

та спланувати роботу за напрямками:

 

І.Вступ.

(визначити основні завдання та напрямки роботи на наступний рік)

ІІ.Таблиця основних показників діяльності   

 

№п\п

       Назва показника

План на 2021 рік

Виконано в2021 році

План на  2022 рік

1.

Кількість читачів всього

В т.ч. дорослих

          юнацтва

          дітей

 

 

 

2.

 Видача дорослим:

- Книг

-періодики

 Видача дітям:

-Книг

-Періодики

Всього видано

 

 

 

3.

Кількість відвідувань          всього

в т.ч дорослих

         дітей

 

 

 

4.

Кількість масових заходів

Кількість учасників масових  заходів

 

 

 

5.

Кількість виконаних довідок

 

 

 

 

6.

Кількість книг у фонді Всього (показник за 2021 рік)

Надійшло

Вибуло

 

 

 

 

 

               ІІІ. Інформаційне та довідково- бібліографічне обслуговування

          (для цього  і послідуючих розділів рекомендуємо використати таблицю)

 

п\п

Зміст роботи

Форма проведення

Термін виконання

Для          якої категорії

Партнери

Трудозатрати

Відмітка про викон.

 

      Розвиток інформаційної культури користувачів є сьогодні однією з найважливіших задач бібліотек, бо нове покоління повинно вміти формулювати свої потреби в інформації, ефективно здійснювати пошук необхідної літератури в усій сукупності інформаційних ресурсів, відбирати та оцінювати інформацію.

    В плані слід запланувати роботу з  алфавітнм  та систематичним  каталогами краєзнавчою   картотекою,картотекою групового та індивідуального інформування. Вони допомагають орієнтуватися у інформаційному просторі, швидше й ефективніше знаходити потрібну інформацію.

      Ключовим принципом довідково-інформаційного обслуговування був і залишається принцип загальнодоступності інформації. Слід запланувати роботу по виконанню  бібліографічних довідок .В середньому кожна сільська бібліотека виконує  70-80 довідок на запити користувачів.

      Важливе місце в інформуванні читачів належить рекомендаційним та інформаційним спискам літератури:

«Вчителям-предметникам», «Масові заходи на допомогу  духовному розвитку дітей»"Література про наш край»«Закон і підліток. Закон захищає дитинство». Абонентам індивідуальної інформації  можна запропонувати теми інформування  "Історія України:нове бачення”,  "Домашні улюбленці”, "Мистецтво квілінгу”, "Український футбол”, "Прикраси своїми руками”, "Світ українського слова”, "Мій майбутній врожай”, "Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві”, "Біженці: закон і гуманність”, "Українська вишивка: нові ідеї”, "Народні обряди та звичаї в Україні”, "Домашній лікар інформує”, "Кулінару на замітку”, "Таємничий світ фантастики”, "Подорожі країнами світу” та ін..

 Плануємо також  Дні інформації, ­ Дні краєзнавства , Дні бібліографії.

   Орієнтовна тематика :"Гортаючи сторінки улюблених журналів”, "Інформаційний ресурс бібліотеки на допомогу абітурієнту”», "Ми славимо мужність і подвиг ваш”, "Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе”, "Це я ­ – Земля! Життя дарую”, "Україна – свята моя земля!”, "Мандруємо до світу книги”, "Тої слави козацької повік не забути”, "Книжкові мости в Європу”, "Земля віддячує дбайливим”, "За здоров’ям до бібліотеки”, "Час не має влади над пам’яттю”, "Чарівний світ народних звичаїв”, "Книжкові цікавинки для тата, мами і дитинки”, "Шануймо мову серцем і устами”, "Екологія: Право на життя”, "Земля – наш спільний дім”, "Здоровий спосіб життя – альтернативи немає”, , "Я, ти, він, вона…” (до Дня толерантності), "Дитинство – це гомін веселий усюди”, "Рости з книгою, малюк” (День дошкільника), "У слові рідному велика сила є, що розбива граніт і золото кує” та ін..

       Важливими для користувачів бібліотек залишаються бібліографічні огляди. Примірні теми «Наркотики – шлях у безодню», «Словники – помічники здобувачів мовних скарбів», «Рідного краю золоті звуки», «Люби своє! Читай українське», "Жіноча проза сучасної України”, "Вічна і єдина Україна» (до Дня Соборності ), "Сімейне право: що потрібно знати?”, "Правова азбука держави”, "Право на життя без перешкод”, "Перший дар богів – вода, прозора, чиста, як сльоза”, 

       Цікавими для користувачів є і відкриті перегляди літератури:, "Незрівнянний молодості час”, "Українська книга – це престижно”, "Яскраві зірки України у світовій науці”, "Про дівчат і для дівчат”, "Знайомтесь: книги про козаків”, "Парад книжок – ювілярів року”, "Хто багато читає, той багато знає”; екскурсії до бібліотек.

      З метою популяризації культури читання пропонуємо проводили  уроки бібліотечно-бібліографічної грамотності: "Від папірусу до книги”, "Каталоги: історія виникнення, види, необхідність”, "Подорож у країну Періодики”, "Книга про книгу – бібліографічний покажчик”, «Енциклопедії та словники- у навчанні помічники, "Книга чи Інтернет: за і проти”, "Поради лікаря Нервисторінкіна”, "Дитячі енциклопедії, довідники, словники”, "Українські казкарі”, "Виникнення книгодрукування в Україні”, "Самостійна робота з книгою”, «Знайомство з бібліотекою, її фондами та відділами», "Про культуру читання”, "Книги і бібліотеки різних віків і народів”, "Краєзнавчий каталог – ключ до знань про свій рідний край”, "Як вести щоденник читання”, "Шлях книги від автора до читача”, "Бібліотечний пошук”, "Люди, які малюють книги” тощо.

       Популярністю користуються Дні нової книги: "Літературний дивограй”, "Нові мешканці бібліотеки”, "Знайомтеся, нова книга”, "Нові книги для всієї родини”, "Нові книги! Нові імена! Нові герої!”;  Дні періодики: "Країна Періодика”, "Дитячі журнали України”; Дні краєзнавства "Квітни, Черняхівщино, на добро і злагоду”; Дні дошкільника "Дитинство – це гомін веселий усюди”, "Рости з книгою, малюк”.

     Традиційно до Всеукраїнського Дня бібліотек 30 вересня проводяться Дні відкритих дверей, екскурсії до бібліотеки "Місце зустрічі – бібліотека”, "Завітай до бібліотеки за знаннями”.

 


             ІУ.Формування, вивчення та збереження книжкового фонду.

В цьому розділі слід запланувати  кількість передплачених періодичних видань, аналіз окремих розділів книжкового фонду, роботу по переведенню основних розділів на УДК, очищення від застарілої та зношеної літератури, заходи по збереженню фонду, роботу з боржниками, поновлення  пошкоджених книг.

 

                                       У. Творчі акції бібліотеки

 

Популяризація літератури на допомогу

національно-патріотичному вихованню

 

    В цьому розділі слід відобразити  основні заходи по відзначенню державних свят , вшануванню учасників військових дій різних історичних періодів, догляду за місцями поховань та пам’ятних знаків  Нагадуємо, що основними складовими національно-патріотичного виховання визначено: громадсько-патріотичне, військово- патріотичне , героїко патріотичне, духовно-моральне виховання.

Бібліотеки завжди були і залишаються центром збереження і розвитку національної культури, патріотичного виховання особистості.  Патріотизм поєднує в собі любов до України, до свого народу, гордість за її минуле і сьогодення, готовність до їх захисту, утвердження в свідомості об’єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України, її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ УНР, січових стрільців, воїнів УПА до часів незалежності, Майдану, героїв Небесної Сотні та зони АТО.  Національно-патріотичне виховання, популяризація літератури з даної тематики в бібліотеках покликані забезпечити формування у дітей та молоді стійкості, мужності, готовності до подвигу, самопожертви, самопідготовки і самовиховання, вихованню почуття патріотизму, любові до України, бажання відстояти її незалежність і соборність, наслідування кращих традицій.

         Бібліотеки сьогодні — центри в інформуванні населення про події в зоні ООС через пресу, періодику, інформаційні технології. Всі найсвіжіші матеріали  мають бути розміщені на тематичних поличках, книжкових виставках «Пам'ять стукає в серця», «Твої, Батьківщино, сини!», «Герої нашого часу»,  «АТО: герої не вмирають», «Вони захищають Україну», «Час вибрав нас», «Слава Героям України», «Хоробрі серця», «Книга пам’яті АТО» для різнобічного інформування населення.  

  Виховання патріотизму - це невпинна робота по створенню у дітей та юнацтва почуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, шанобливого ставлення до історичного минулого Батьківщини, свого народу.

    22 січня - День Соборності України. Це свято відзначаємо щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. Заплануйте години історії, години мужності і слави, години пам’яті, інформаційні години, тематичні вечори, вечори - зустрічі:  «Україна неповторна, єдина, свята», «Україна – єдина соборна держава», «Україна крізь віки»,«Ми єдині і по духу і по крові»,«Це нашої історії рядки» , «Моя Україна соборна і вільна».

      «Хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього». Саме тому ми повинні знати історію свого народу, яка вмита кров’ю і сльозами. Однією з найтрагічніших сторінок нашої історії є бій під Крутами. Цій даті пропонуємо присвятити  години мужності, патріотизму, години історії «Юні оборонці  України», «Крути – приклад духовності і звитяги» «А їм було лише 17» , «Червона калина на білому снігу», «Герої Крут» та інші.

          З метою висвітлення подвигу та виховання у дітей і молоді патріотизму, відзначення  Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав стало гарною традицією запрошувати ветеранів Афганської війни на вечори-зустрічі з учасниками бойових дій на території інших держав, години мужності, вечори-пам’яті, тематичні вечори, уроки мужності, усні журнали, години історії: «Вогненними дорогами чужих країн» ,  «Афганськими дорогами війни» ,  «Сторінками Афганської війни», «Афганістан болить в моїй душі»   «Свистіли кулі над  Афганом» .

           В історії України було багато трагічних періодів та подій. В наш час в історію увійшла ще одна подія – Майдан, який змінив нашу державу та наш народ і наше життя. До дня Героїв Небесної Сотні можна організувати  годину пам’яті  «А сотню вже зустріли небеса»,фотовиставку  «Цвіт життя вони віддали Україні», вечір-зустріч «Майдан. Україна. Шлях до Свободи» та ін..

       До  Дня пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в бібліотечних закладах слід оформити книжкові виставки, тематичні полиці, перегляди літератури, виставки - реквієм, виставки архівних матеріалів, фотографій воєнних років на теми: «Вони захищали рідний край», «Вічно жива пам’ять», «Вклонімося тим, хто поліг у бою», «Вічна пам’ять тим, хто загинув, вічна пам’ять тим, хто живий», «Вічний вогонь пам’яті», «Невмирущий дух героїзму», «А душа людська пам’ятатиме Вас» та інші.

      Є дати, які укріплюють нації, виражають дух народу, символізують його славне минуле, сьогодення й майбутнє. До їх числа, безсумнівно, відносяться і День Незалежності України, і День Державного Прапора.

      До цих державних свят рекомендуємо провести : годину державності «Незалежна і свята ти мати Україна» , «Небесно-голубий наш стяг» інформаційну годину «Прапор України – святиня нашого народу», година патріотизму «Наша рідна, незалежна, вільна Україна»літературно-музичну композицію «Україно! Ти моя молитва!» , підготувати інформаційне досьє «Державні символи України»організувати  інформаційний калейдоскоп «Українська держава та її національна символіка»,  краєзнавчу подорож «Україно, земле рідна, земле сонячна і хлібна».

     Для дітей середнього та старшого шкільного віку  можна організувати історичний екскурс «Як зірка в небі – Україна в серці» та інформаційну годину «Оці степи, це небо, ці ліси, усе моє, все зветься - Україна». Під час заходу мають звучати вірші, легенди про Україну. Дітей слід ознайомити з літературою  на книжковій виставці «Вітчизна, як мати у світі одна», провести історичну вікторину «Найцікавіше про Україну».

     Учасники заходу можна запропонувати  взяти  участь в акції «Бажаємо тобі, моя країно». На серцях з синьо-жовтого паперу діти можуть написати свої побажання, прив’яати їх  до   голубих та жовтих кульок і відпустити в небо.

  До відзначання днів Європи в Україні  можна запропонували своїм користувачам віртуальні подорожі країнами Європи: «Відкрий для себе  Європу», «Цікаві факти про Євросоюз» , «10 найцікавіших фактів про Європу» , «Мандри європейськими стежками», «Впізнай музику країн Європи», «Євро - валюта ЄС», «Вивчай Європу - змінюй Україну!».

      З нагоди Дня захисників та захисниць України в бібліотечних закладах громади рекомендуємо оформити книжково-ілюстративні виставки, виставки мемуарної та історичної  літератури, перегляди літератури, тематичні експозиції, виставки дитячих малюнків  на теми: «Пам'ять стукає в серця», «Твої, Батьківщино, сини!», «Герої нашого часу»,  «АТО: герої не вмирають», «Вони захищають Україну», «Час вибрав нас»,  «Слава Героям України » та ін. Провести вечори-зустрічі, години мужності, патріотичні години,  уроки пам’яті, години спілкування,  бесіди, зустрічі з учасниками АТО на теми: «Слава захисникам України», «Військова звитяга українського народу», «Вітчизна у серці» , «Шануймо захисників та захисниць Вітчизни»,  «З Вітчизною в серці», «Україна – Мати, вмій її захищати», «Твої вірні сини, Україно»,«Україна в сильних руках».

         До Дня українського козацтва цікавим буде історико-пізнавальний калейдоскоп «Про славу козацьку згадаємо, історію роду не забуваємо», козацьке свято «Героїчна Україна в мистецтві» , ерудит-лото «З історії козацтва».

         До Дня Гідності і Свободи можна провести конкурс малюнків «Я мрію жити в вільній Україні»,урок-роздум «Боротьба за щасливе життя»,  історичний хронограф «З чого починався Євромайдан» та «Революція гідності»,огляд літератури «Що читати про Революцію Гідності», оформлити фотовиставку «Революція Гідності – Крок у Європу» або «Вічний дух Майдану», на якій демонструвалися портрети загиблих майданівців та світлини, що відтворюють події Майдану Гідності,організувати прес-огляд «Український Майдан», в якому висвітлити події, що відбувались в січні-лютому 2014 року в столиці України місті Києві, використавши при цьому періодичні видання .

         До Дня визволення України від нацистських загарбників крім оформлення наочності, у бібліотеці можна провести вечір патріотичного вірша «Поезія фронтових доріг». Під час заходу використати вірші українських поетів М.Рильського, П.Тичини, В.Сосюри, В.Симоненка, розповіді про історію їх написання. Також доречно запланувати Інформаційну годину «Як це було»(із історії другої світової), пізнавальну годину  «Квітка пам'яті (Весь світ у маках)», годину пам'яті «Вони у серці народу», літературну годину «У скорботі знамена схиляємо»(до дня пам'яті полеглих у боях).

         Мало знайдеться не тільки в історії України, а й світі, таких жахливих трагедій, як Голодомор 1932 – 1933 років, який випав на долю народу найродючішої і найблагодатнішої землі -України. З метою гідного вшанування  жертв голодоморів у бібліотечних закладах  слід оформити книжкові виставки, тематичні полиці, перегляди літератури, виставки архівних документів, фотоматеріалів на теми: «Свічка 33-го не згасне», «Голгофа ХХ століття», «Трагічна сторінка історії України», «Голодомор очима дітей», «Скорботною пам’яттю свічка горить», «Чорні хмари голодомору 1932 – 1933 р.р. на Черняхівщині», «Голодомор вчора – пам’ять сьогодні», «Україна у безодні пекла».

                                 

                                         Краєзнавство та народознавство

         Важливим аспектом у вихованні патріотизму є популяризація літературного надбання письменників рідного краю. Бібліотекарі через світ книг розкривають читачам сторінки історичного минулого і сьогодення українського народу, його культурної й духовної спадщини, намагаються показати красу і велич рідної природи та людей, закоханих у свій край.

          Цей комплексний напрямок роботи  завжди був і залишається пріоритетним.

2022 рік насичений знаковими датами і подіями, що відбуватимуться в області 

 Тож, нагадаємо деякі краєзнавчі дати та події року, до відзначення яких ви можете долучитися разом із відвідувачами бібліотеки:


-12.01-  115 років від дня народження Корольова Сергія Павловича, академіка, конструктора космічних кораблів. Народився в м. Житомир. (12.01.1907–14.01.1966

-14.01- 140 років від дня народження Огієнка Івана Івановича, (митрополита Іларіона), історика, доктора наук, професора, поета, мовознавця, літературознавця, громадсько-політичного і церковного діяча, книговидавця, міністра освіти та віросповідань УНР. Народився в смт Брусилів (нині – Житомирського району). (14.01.1882–29.03.1972

 -28.01- 70 років від дня народження Мокрицького Георгія Павловича, письменника, історика, краєзнавця, видавця, фотохудожника, заслуженого журналіста України. Народився в м. Житомир. (28.01.1952)

-06.02- 85 років від дня народження Шевчука Анатолія Олександровича, письменника-шістдесятника, дисидента, громадського діяча. Народився в м. Житомир. (6.02.1937–12.08.2015)

-30.4- 90 років від дня народження Шевчука Василя Андрійовича, письменника, літературознавця. Народився в с. Бараші Ємільчинського району (нині – Новоград-Волинського). (30.04.1932–13.05.1999)

19.06- 80 років від дня загибелі Шпака Миколи Іполитовича, поета. Народився в с. Липки (нині – Житомирського району). (23.02.1909–19.06.1942)

-10.07- 85 років від дня народження Грабовського Валентина Болеславовича, поета, перекладача, мистецтвознавця, журналіста, громадського діяча. Жив у м. Житомир.(10.07.1937–24.12.2004)

-21.07 -115 років від дня народження О. Ольжича (спр.: Кандиба Олег Олександрович), археолога, поета, політичного діяча, провідника ОУН. Народився в м. Житомир. (21.07.1907–10.06.1944)

-01.08- 25 років від дня смерті Ріхтера Святослава Теофіловича, піаніста, народного артиста СРСР. Народився в м. Житомир. (20.03.1915–1.08.1997)

-16.08 170 років від дня народження Дашкевича Миколи Павловича, історика, літературознавця, фольклориста, громадського і культурного діяча, професора,дійсного члена Петербурзької АН. Народився в с. Бежів (нині – Житомирського району). (16.08.1852–2.02.1908)

-20.09- 80 років від дня народження Костриці Миколи Юхимовича, доктора географічних наук, професора, краєзнавця, лауреата Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. Народився в м. Житомир. (20.09.1942–23.04.2014)

-22.09- 85 років тому створено Житомирську область. (22.09.1937

-14.11- 85 років від дня народження Паламарчук Антоніни Феофанівни, народної артистки України. У 1963–1988 рр. працювала в Житомирському обласному музично-драматичному театрі імені І. Кочерги. Народилась у смт Черняхів (нині – Житомирського району). (14.11.1937–10.05.2011)

-3.12-85 років від дня народження Сльоти Івана Михайловича, диригента, композитора, поета, педагога, художнього керівника Поліського державного академічного ансамблю пісні і танцю «Льонок». Жив у м. Житомир. (3.12.1937–28.07.2014)

-09.12- 125 років від дня народження Бориса Тена (спр.: Хомичевський Микола Васильович), письменника, перекладача, мистецтвознавця, священника, педагога, громадського діяча, лауреата премії імені Максима Рильського, заслуженого діяча культури Польщі. Жив у м. Житомир. (9.12.1897–12.03.1983)

                         

                                                 Популяризація екологічних знань

 

     Перш за все, рекомендуємо системно проводити роботу з екологічного бібліотечного просвітництва у своїх селах. Для цього бібліотекарі мають стати ініціаторами створення спільних планів та заходів з органами влади на місцях, з навчальними закладами та іншими установами,громадськими організаціями тощо.

   Пропоновані заходи:-екологічна подорож –вікторина «Ми і світ природи», екологічна акція «Допоможемо зимуючим птахам», конкурс любителів поезії «Йде весна-красна по світу», екологічна виставка «Рукавичка»(за мотивами народної казки),  фотоконкурс «Мій чотирилапий друг», година пам’яті присвячена героям-чорнобильцям «Овіяні вічною мужністю», година спілкування «Ми відповідаємо за тих, кого приручили», свято осені «Овочева фантазія», година цікавої інформації «Цей дивовижний світ»,створення краєзнавчого екологічного портфоліо або папки-дос’є «Природа рідного краю», «Кольори та звуки рідної природи»; організація клубів за інтересами (для дітей – «Екокраєзнавець», «Зелений смайлик», «Чисті джерела»; для дорослих – «Фітолікування», «Здоровий кошик», «Від первоцвіту до хризантем», «Зачаровані природою»), інформаційні стенди «Право і екологія», «Екологічні проблеми сучасності», «Територіальна громада + екологія = життя», «Енергозберігаючі підходи – у життя»; екологічна вітрина «Закони екології = Закони людства», «Чистий світ навколо нас – це для нас», «Вікно в світ природи»; фото експозицій «Заповідники і парки України», «В об’єктиві натураліста», «Наша планета – колиска життя».

   

Популяризація літератури з питань морально-правового виховання

та здорового способу життя

     Одним із головних напрямків роботи сучасної бібліотеки є морально-правове виховання населення.

     Кожен бібліотечний працівник повинен робити певні кроки в цьому напрямку, використовуючи традиційні та нетрадиційні форми роботи.

    Проблема злочинності залишається однією з головних, тому, правове виховання слід починати з засвоєння користувачами азбучних істин.

Отже, пропонуємо здійснювати такі профілактичні заходи:

година спілкування «Моральні цінності дюдства», «Зроби вибір на користь здоров’я», «Стоп насильству»,бесіда-діалог«Поговоримо про життєві цінності», «Подорож у королівство ввічливості», бесіда «Що означає твоє ім’я», акція «Поспішай до бабусиного дому», «Добро творити просто», година спілкування з батьками «Відповідальність починається з родини», бесіда-застереження «Що слід знати про куріння»,вечір родинного затишку «Тепло єдиної родини», конкурно-розважальна програма «Естафета здоров’я», пізнавальна година «Чим шкідливе тютюнопаління», усний журнал «Краса людської душі»(за творчим спадком В. Сухомлинського «Абетка виховання моральної культури), свято матері «Довіку матінку шануймо, наш найсвятіший оберіг»   інформаційна хвилинка «Що треба знати про СНІД», цикл бесід, конкурс плакатів на тему «Ні -алкоголю», «Наркоманія –ворог №1», зустріч з працівниками правоохоронних органів «На службі правопорядку»

 При плануванні цього розділу зверніть увагу на такі дати:

 7 квітня Всесвітній день здоров`я·

 5 травня Міжнародний день боротьби за права інвалідів

 31 травня Всесвітній день без куріння (День боротьби з курінням) ·

 2 червня День здорового харчування ·

 26 червня Міжнародний день боротьби з вживанням наркотиків та їх незаконним обігом·

27 вересня Всесвітній день туризму

1грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом

 3 грудня Міжнародний день інвалідів та ін.

   Складовою частиною роботи бібліотек є сприяння формуванню у користувачів нової толерантної думки, відкритості, бажання і вміння зрозуміти інше та інших, виховувати повагу до інших культур, європейських цінностей та одночасно не допустити втрати свого коріння, допомагати збереженню своєї національної ідентичності. На висвітлення цих питань мають бути спрямовані заходи бібліотек присвячені Дню толерантності

       Саме  цій темі можуть бути присвячені години спілкування, флешмоби, діалоги «Всі різні – всі рівні», «Будьмо толерантними» , «Планета толерантності: мистецтво жити гідно», «Толерантність у середовищі підлітків» , «Чи уважний ти до оточуючих?»

        Важлива роль належить сімейному вихованню. Сім’я – перший і найголовніший осередок суспільства. Саме з неї починається формування понять «Батьківщина», «мала батьківщина». А тому виховання поваги до своєї сім'ї, гордості за свою родину, відродження багато в чому втрачених в наші дні понять сімейної історії, сімейної реліквії, сімейної традиції є одним із напрямків роботи бібліотеки На книжкових вистаках «Сім’я і суспільство», «Світ сім’ї – світ, в якому ми живемо», «Читання в сімейному колі», «Бібліотека. Сім’я. Інформація» має  висвітлюватись державна політика в підтримку сім’ї, родини та закладів, організацій, які займаються проблемами сім’ї, дітей та молоді. Різноманітними формами масових заходів, які проводяться бібліотеками разом з сім’ями та їхніми дітьми можуть бути- свято «Роде наш красний» ,круглий стіл «Ідеальний батько для підлітка» народознавча година «Родина. Рід. Які слова святі, вони потрібні кожному в житті» ,родинний альманах «Моя родина, як зірка єдина» , родинне свято «Мій дім,моя земля».

                                             Профорієнтаційна робота

     Вибір майбутньої професії - це важливий крок у самостійне життя і варто прислухатися до порад фахівців вже сьогодні, щоб уникнути типових помилок під час вибору професії.   Сподіваємось, що заходи, які проводяться бібліотекою,   допоможуть старшокласникам зорієнтуватися у розмаїтті професій і зробити свій правильний вибір.

       Великою популярністю серед читачів користуються книжкові виставки, тематичні полиці, перегляди, прес-досьє  «Світ нових професій», «Куди піти вчитись у Житомирській  області», «Навчальні установи області запрошують», «Професії, які потрібні нам», «Не помилися, вибираючи свій шлях».  Однією з оперативних форм роботи по профорієнтації є «Календар професій». Це невеличкі виставки ,присвячені офіційним святам різних галузей. 

     Ефективним є проведення Днів інформації «Ким бути», «Тисяча і одна дорога»,  «На допомогу технічній самодіяльності», «Якщо ти обрав професію механіка, столяра…» 
Із старшокласниками рекомендується проведення диспуту «Покликання. Як його знайти?»
. Заплануйте зустріч з народними умільцями «Від ремесла до творчості»,виставку дитячих поробок «Грані дитячої творчості», зустрічі із представниками різних професій на теми «Медична реформа на селі»(медпрацівники)

«Нова українська школа»(педагогічні працівники), «Духовні скарби народу»(із представником релігійної громади), «Наше село на карті України»(із представником влади), «Любіть свою землю»(із фермером). 

      Бібліотеки мають  приділяти велику увага  популяризації  національної культури, літературної спадщини нашого народу. (при плануванні заходів до цього розділу пропонуємо використаи «Календар знаменних і пам’ятних дат на 2022 рік»)

  Нині проходить другий етап  (від 16.07.2021) втілення норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який забезпечує збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної. Бібліотечні заклади мають запланувати різноманітні заходи на допомогу реалізації поставлених завдань. Наголошуємо на тому, що заходи та події мають відбуватися державною мовою. Також пропонуємо брати участь у Всеукраїнських акціях та марафонах на підтримку мови, долучатись разом з користувачами до написання Всеукраїнського радіо диктанту національної єдності, організовувати об’єднання за інтересами на базі бібліотеки, тощо.

          З метою популяризації державної мови  рекомендуємо запланувати  :

       Найбільше і найдорожче добро у кожного народу – це його мова. Ота жива схованка людського духу. Його багата скарбниця, в яку народ складає і своє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування», - так писав Панас Мирний. З метою сприяння усвідомленню значення рідної мови, виховання прагнення передати нащадкам наш скарб – українську мову рекомендуємо організувати мовний аукціон «У повсякденній свіжій мовній повені слова цвітуть із уст людських» до Міжнародного дня рідної мови ».

 (Примірна програма Аукціону: початок-це з «торг» - конкурсу  «Перекличка», де учасники додають закінчення до вірша «Рідна мова» Ю. Рибчинського.  Наступний «лот» - конкурс «Антоніми», учасники підбирають антоніми до запропонованих слів та багато інших «лотів» - конкурсів -«Тлумачення прислів’їв», «Опис улюблених героїв казок», «Деформований текст», «Правильний диктант». Доповненням до заходу стане книжкова виставка «Рідна мова – життя духовного основа».

   Подорож до країни мовознавства, літературний ігроленд «Шевченко і світ», літературні читання «Поетичний віночок Кобзареві», пізнавальна година «Наша гордість рідна мова», літературна година присвячена всесвітньому дню поезії «Все, що душа довірила словам», конкурс знавців рідної мови «Мову свою я всім серцем люблю»,літературний ранок для молодших школярів «Казковий карнавал», пізнавальна година «Люди мистецтва і наш край», книжковий вернісаж письменників та поетів земляків «У ріднім краї й слово душу зігріває» -це неповний перелік заходів, які ми пропонуємо використати у вашій роботі, попередньо включивши їх до річного плану.

                                  

                                                УІ. Організаційні питання

     В даному розділі слід запланувати  роботу над підвищенням свого фахового рівня, участь в семінарах, практикумах та нарадах, звіт перед громадою села, проведення санітарних заходів та ремонтних робіт в бібліотеці, догляд за прилеглою територією та  інші організаційні питання.

___________________________________________________________________________

    Основним видом звітності бібліотеки є річний звіт. Бібліотеки складають звіти двох видів - статистичний та інформаційний (текстовий). Звітність обов'язкова для всіх бібліотек усіх систем і відомств

Звіт не тільки відображає стан роботи бібліотеки, а й спрямовує увагу  на поліпшення слабких ділянок роботи є базою для планування,    прогнозування  роботи

На основі даних обліку будується звітність бібліотеки, під якою розуміється система показників, що характеризують діяльність бібліотеки за певний період часу.

Річний статистичний звіт складається за формою 6-НК. Вимоги - точність, акуратність і своєчасність.

     Статистичний звіт заповнюється тільки на основі облікових форм роботи бібліотеки. Заповнюється у трьох примірниках, два віддається у вищестоящі організації, один залишається у бібліотеці.

 

Інформаційний звіт являє собою всебічний аналіз діяльності бібліотеки. Він містить об'єктивні дані і конкретні приклади. Схема інформаційного звіту відповідає структурі річного плану.

Звітність перед населенням - бібліотека звітує перед читачами на засіданнях громадської ради бібліотеки, сесіях місцевих рад, сходах села. Зав. бібліотекою розповідає про діяльність бібліотеки в минулому році, аналізуються досягнення, недоліки і визначають перспективу на поточний рік.

Звіт бібліотеки перед населенням - важливий захід, до якого потрібно ретельно готуватися. Про день звіту бібліотека широко оповіщає своїх читачів.

  ü Контактна інформація:

ü тел..4-11-75 (Методичний кабінет)

ü Електронна пошта:  biblioteca_ch@ukr.net                               


                                                                                  
                            На допомогу сільському бібліотекарю

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНІ ТА РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

(письмова консультація)

       Поряд з нормативно-правовими актами, бібліотеки, як і інші установи, використовують локальні (внутрішні) організаційно-правові документи.

      Зазначені документи розробляються власником або уповноваженим ним органом (в окремих випадках за погодженням з профспілковим комітетом, а якщо його немає - з представниками, вільно обраними на загальних зборах     трудового колективу) з урахуванням вимог чинного законодавства.

       У своїй діяльності кожна бібліотека керується Конституцією України, законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про національну програму інформатизації», Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом та (або) Положенням про бібліотеку.

     Кожен керівник повинен знати законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються бібліотечної справи в цілому, окремих її напрямів та суміжних галузей. Важливим є, також, знання фінансових документів, які стосуються діяльності бібліотек, а саме: роз’яснення Держказначейства щодо Кодів економічної класифікації, Інструкції щодо обліку, вилучення майна тощо.

 Примірний  перелік  документів

 сільської бібліотеки