вівторок, 10 листопада 2020 р.

                                                               На допомогу сільському бібліотекарю


 Основні вимоги до списання літератури

          Стан бібліотечного фонду – лице кожної бібліотеки. Книги та періодичні видання мають зберігатись в ідеальному стані, так як їх зовнішній вигляд, в першу чергу привертає увагу користувачів. Ніхто не виявить бажання взяти до рук розірвану, без сторінок, заплямовану книгу, так як ніякої естетичної насолоди таке спілкування з нею не принесе.

       Фонд, що грамотно скомплектований та стабільно поповнюється, запорука успіху будь-якої бібліотеки. Основним принципом політики формування бібліотечного фонду має стати його оптимізація на основі поетапного кількісного скорочення шляхом систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної, дублетної літератури та якісного поповнення літературою підвищеного попиту за бюджетні та позабюджетні кошти.

       У перевантажених фондах губляться документи останніх років, ускладнюється пошук потрібних. Користувач сприймає весь фонд як застарілий через пошарпані та неактуальні видання. Менший за обсягом фонд використовується активніше, якісні показники ефективності його використання вищі.

     Процес списання літератури досить відповідальний та вимагає уваги, так як кожна книга – матеріальна цінність, що потребує огляду.

Радимо взяти до уваги, що:

 - низька обертаність свідчить про велику кількість застарілої літератури або недостатнє використання бібліотечного фонду;

 - висока обертаність є свідченням невідповідності фонду потребам користувачів або неточностей в обліку даних про фонд. Висока обертаність допускається лише для найбільш активної частини фонду;

- низький показник обертаності і високі показники читаності та книгозабезпеченості — очевидне перенасичення фондів, у т. ч. застарілою літературою. Якщо резерв для збільшення читачів відсутній, доцільно частину фонду передати в інші бібліотеки або збільшити відсоток списання;

- якщо бібліотека має всі низькі показники, необхідно корінним чином вирішити проблему використання фонду: очистити від дублетної, застарілої і маловикористовуваної літератури, застосувати більш раціональні методи розкриття фонду.

 Працівники мають здійснити поглиблене вивчення фізичного стану видань (за десятиріччя перебування в неопалюваних приміщеннях документи стали непридатними для використання) та відповідність фонду зрослим інформаційним потребам користувачів.

Зазвичай граничним терміном зберігання видань в бібліотеці визнається 20 років, за винятком універсальних видань, які не втратили актуальності, та джерел, цінних у культурному відношенні. Для видань 20-річної давності, попит на які малий, можна створити полиці репозитарного зберігання, протягом року організовувати ретровиставки, а потім незатребувані книги передати в єдиний репозитарний фонд, частину видань списати. Звичайно, можливості як репозитарного, так і обмінного фонду обмежені. Вдумливо слід підходити і до списання періодичних видань, особливо краєзнавчого характеру

Забезпечення організованого вилучення документів передбачається річним планом  роботи бібліотеки, де конкретизується квартал та причина, за якою буде списуватися література . Керівник комунального закладу (у разі передачі фонду на баланс сільських рад — сільський голова ) видає наказ щодо створення комісії з відбору та списання літератури який поновлюється щорічно або за потребою. До складу комісії, як правило, входять: голова (найчастіше заступник керівника установи) та члени комісії - працівник бухгалтерії, представник відділу культури, завідуюча відділом комплектування, член бібліотечної ради тощо. При складанні акта після прізвищ членів комісії вказується також прізвище та посада особи, яка списує літературу. Члени комісії встановлюють обгрунтованість рішення про вилучення документів і дають дозвіл на списання.

                                        Відбір документів.

        Виявлення і вилучення документів проводиться працівником бібліотеки шляхом суцільного перегляду фонду. У результаті можуть бути виявлені: зношені, застарілі за змістом, украдені, пошкоджені в результаті стихійного лиха, непрофільні та дублетні, втрачені читачами, зниклі з невідомих причин документи, а також періодичні та інші видання, строк зберігання яких закінчився.

      Зношені документи - видання, які в процесі багаторазового використання користувачами дійшли стану, що ускладнює чи робить неможливим їх подальше використання, і які не підлягають ремонту або реставрації.

     Застарілі за змістом - документи, що втратили свою актуальність та інформативність.

      Втрачені — документи, загублені чи не повернені користувачами, а також ті, що зникли при поштових пересилках (до акту додаються довідки про смерть або про виїзд з даного населеного пункту тощо).

     Дублетні - документи, які наявні у великій (зайвій) кількості, яких забагато для задоволення читацького попиту. Підлягають передачі до обмінно- резервного фонду.

    Зниклі з невідомих причин - документи, які не виявлені на місці в умовах відкритого доступу користувачів до фонду, під час експонування на виставках, а також в результаті інвентаризації.

    Закінчення строку зберігання - підлягають періодичні видання, буклети, листівки, інформаційні та інші матеріали, які мають вказівки про певний строк зберігання. При цьому комісія може прийняти рішення про довготривале зберігання місцевих періодичних видань.

   Списання документів, не повернених користувачами без відшкодування збитків (у разі смерті чи відсутності відомостей про місце перебування) відбувається на підставі документів, що засвідчують неможливість стягнення заборгованості. Ці документи додаються до акта.

    Безнадійна заборгованість користувача перед бібліотекою, щодо якої минув термін позовної давності, підлягає списанню. Відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України, загальна позовна давність становить три роки. Якщо протягом трьох років фізична особа відсутня у місці постійного проживання і її місцезнаходження невідоме, слід скласти письмове обґрунтування про необхідність списання цієї безнадійної заборгованості, додати перелік практичних дій щодо її вирішення (неодноразове телефонування, письмові листівки, довідка сільської ради тощо). На цій підставі керівник (або засновник бібліотеки) видає наказ про списання заборгованості користувачів перед бібліотекою з вказівкою загальної кількості примірників та загальної суми. Бібліотека складає акт з описом документів, що підлягають списанню. Практичні дії мають підтверджуватись наявністю надісланих рекомендованих поштових листівок, які передбачають послуги: ”Вручити особисто” і ”З повідомленням про вручення”. На підставі відмітки ”адресат вибув (виїхав)” маєте можливість здійснювати подальші дії.

Оформлення акта.

    Списання бібліотечних фондів здійснюється на підставі Акта про списання з балансу бюджет­них установ вилученої з бібліотеки літератури , типова форма якого  затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818.Документи у списку розміщуються у порядку зростання інвентарних номерів. В кінці акта здійснюються підрахунки індексованої вартості видань за показниками, розрахованими відповідно до постанов Кабінету Міністрів України. При вилученні з фонду видань, які не беруться на баланс (журналів, газет, інших видань ), їх вартість і загальна сума в акті не вказуються. У випадку, коли фонд бібліотеки стоїть на обліку в сільській раді, акти на списання та взяття на облік літератури затверджує сільський голова.

 

         Зразок акту та списку 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                    _______________________________________

                                                                               (посада, ініціали та прізвище)

                                                                _______________________підпис)

                                                         «____» ________________ 20 __ р.

  Акт № ________

списання вилучених документів з бібліотечного фонду

_______________________________________

(місце складання)

 

«____» _________________ 20 ___ р. комісія, призначена наказом (розпорядженням)                        від «____» _________________ 20 ___ р. № ____, здійснила перевірку стану документів у бібліотечному фонді і постановила, що документи згідно з описом на вилучення документів з бібліотечного фонду морально застарілих/ фізично зношених/ непрофільних, дублетних/ втрачених користувачами (додаток) всього ______ шт. на суму ________ грн підлягають списанню і вилученню з обліку.

 

Голова комісії     __________________    _____________________________________________

          (посада)                                (підпис)                       (ініціали та прізвище)

Члени комісії:    ________________     ________________      ____________________________

       (посада)                              (підпис)                            (ініціали та прізвище)

________________      ________________   ______________________________

       (посада)                            (підпис)                            (ініціали та прізвище)

________________       ________________          

Розрахунок результатів списання:

Витрати по списанню

Цінності, отримані від ліквідації

дата, номер, назва документа

сума

дата, номер, назва документа

вид цінностей

кількість

вартість

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати списання _________________________________________________________________________________


Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

Назва облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську

операцію в бухгалтерському обліку _____________  ___________________________________

                                                                          (підпис)        (посада, ініціали та прізвище)

«_____» ________________ 20 ___ р.            

 

Головний бухгалтер                           _____________    _________________________________                                                          

                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)


Додаток

до Акта списання вилучених документів з бібліотечного фонду

 ____________________________                                                          «____» ________________ 20 ___ р.

  (найменування юридичної особи)                                               

до акта № ________ від «____» ________________ 20 ___ р.

 

Опис

на вилучення документів з бібліотечного фонду морально застарілих фізичнозношених/ непрофільних, дублетних/ втрачених користувачами

(непотрібне викреслити)

 

з/п

Номенклатурний

номер

Назва і автор книги (видання)

Кількість

Вартість за

одиницю

Сума

 

Інші відомості

(на підставі яких

документів проведено вилучення тощо)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Всього на суму  ________________________________

Голова комісії     __________________        __________________           ___________________________________

                          (посада)                (підпис)              (ініціали та прізвище)

Члени комісії:    ________________     ________________       ___________________________

       (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

 ________________     ________________        __________________________

       (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

  ________________     ________________      ____________________________

        (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

   ________________      ________________        __________________________

          (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

  

Документи у списку розміщуються у порядку зростання інвентарних номерів. В кінці акта здійснюються підрахунки індексованої вартості видань за показниками, розрахованими відповідно до постанов Кабінету Міністрів України. При вилученні з фонду видань, які не беруться на баланс (журналів, газет, інших видань ), їх вартість і загальна сума в акті не вказуються. В бухгалтерію акт не передається. Акти про списання затверджує керівник установи (якщо має дані повноваження), або засновник бібліотеки. У випадку, коли фонд бібліотеки стоїть на обліку в сільській раді, акти на списання та взяття на облік літератури затверджує сільський голова.

                                      Подальша робота з актами.

 Працівники відділу комплектування та обробки літератури роблять помітки про списання в генеральному каталозі, відповідні записи в акті, Книгах сумарного обліку бібліотечного фонду ЦРБ та сільських бібліотек, а також готують зведені дані про вилучення документів для бухгалтерії. Завідуючі відділами обслуговування ЦРБ та сільські бібліотекарі вилучають картки з читацьких каталогів та заносять відомості про вилучення документів до своїх Книг сумарного обліку бібліотечного фонду (ч. 2). Вилучені видання здаються місцевим організаціям вторинної сировини, квитанції передаються до бухгалтерії. Акти на вилучення документів зберігаються 10 років, після чого підлягають знищенню за встановленим порядком.

                    Індексація вартості бібліотечних документів

Індексація бібліотечних фондів - це переоцінка їх вартості згідно з індексом інфляції року, який визначається Держкомітетом статистики України .

Під час списання бібліотечних документів працівники книгозбірень мають

продовжувати індексувати видання, що вилучаються. Для цього слід використовувати робочу таблицю, яка складається з трьох частин:

 

1) проміжок часу, за який група документів була врахована на балансі установи;

2) номери документів, які були взяті на облік за цей період (з №... по №...).;

3) індекс (у скільки разів збільшується вартість).

 

1. на 1 травня 1992 р. з №... по № ... 51789,5771

2. з 1травня 1992 р. по 1 січня 1993 р. з №... по № ... 2830,0284

3. з 1 січня 1993 р. по 1 квітня 1993 р. з №... по № ... 838,5274

4. з 1 квітня 1993 р. по 1 липня 1993 р. з №... по № ... 235,8358

5. з 1 липня 1993 р. по 1 жовтня 1993 р. з №... по № ... 77,3011

6. з 1 жовтня 1993 р. по 1 січня 1994 р. з №... по № ... 24,8940

7. з 1 січня 1994 р. по 1 квітня 1994 р. з №... по № ... 15,7229

8. з 1 квітня 1994 р. по 1 жовтня 1994 р. з №... по № ... 12,9634

9. з 1 жовтня 1994 р. по 1 січня 1995 р. з №... по № ... 4,6739

10. з 1 січня 1995 р. по 1 квітня 1995 р. з №... по № ... 2,6560

11. з 1 квітня 1995 р. по 1 липня 1995 р. з №... по № ... 2,1240

12. з 1 липня 1995 р. по 1 вересня 1996 р. з №... по № ... 1,7703

13. з 2 вересня 1996 р. по 1 січня 1999 р. з №... по № ... 1,7703

14. з 1 січня 1999 р. по 1 січня 2000 р. з №... по № ... 1,6095

15. з 1 січня 2000 р. по 1 січня 2001р. з №... по № ... 1,4738

16. з 1 січня 2001 р. по І січня 2005 р. з №... по № ... 1,2729

17. з 1 січня 2005 р. по 1 січня 2007 р. з №... по № ... 1,2442

18. з 1 січня 2007 р. по 1 січня 2008 р. з №... по № ... 1,2246

19. з 1 січня 2008 р. по 1 січня 2009 р. з №... по № ... 1,1488

20. з 1 січня 2009 р. по 1 січня 2010 р. з №... по № ... 1,023

21. з 1 січня 2010 р - з № ... первісна вартість

Про що слід пам'ятати?

З 2 вересня 1996 р. у рамках грошової реформи була проведена деномінація карбованця (100000 крб за 1 грн.), тому при індексації видань, отриманих до 02.09.96 слід карбованці та купоно-карбованці переводити у гривні (ділити результат на 100000). Для того, щоб не помилитися, слід в отриманому результаті перенести кому на 5 знаків вліво. Наприклад, ви списуєте 156 примірників книг, отриманих до 1 травня 1992 р., на суму 486 грн. 50 коп. Помноживши вартість книг на індекс (486,50 х 51789,5771) отримуємо результат — 25195629,2591. Переносимо кому на 5 знаків вліво і записуємо суму в гривнях - 251,96. Додавши вартість всіх груп, отримуємо загальну вартість документів, що списуються, і відкидаємо копійки

Нагадуємо ще раз, що документи, поставлені на баланс до 01.01.2010 р. при списанні підлягають індексації, а отримані з 01.01.2010 і по теперішній час — вказуються в акті за первісною вартістю.

 

 

 

 

 

 

пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

                   Фейсбук. Як створити сторінку бібліотеки


      Якщо Ви хочете навчитися користуватися соціальною мережею Facebook (Фейсбук), то цей матеріал саме для Вас. Крім спілкування, в Facebook можна обмінюватися фотографіями, стежити за новинами, брати участь в їх обговоренні, об'єднуватися в групи за інтересами, слухати музику, грати та багато іншого. Характерна особливість Facebook в тому, що ця мережа міжнародна, доступна практично в кожному куточку землі. Facebook була створена ще в 2004 році і за цей час отримала можливість пошуку друзів за багатьма параметрами: за адресою електронної пошти, скайпу, через друзів друзів. Реєстрація в Facebook абсолютно безкоштовна і доступна, зараз в мережі спілкуються трохи більше одного мільярда людей. Створити сторінку організації, підприємства, установи зможе лише особа, яка має у Фейсбук особисту сторінку!

      Тому першим кроком буде створення особистої сторінки.

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ В FACEBOOK

     Зареєструватися в Facebook можуть будь-які користувачі старші за 13 років. Для цього потрібно мати доступ в Інтернет, знати адресу своєї електронної пошти і номер мобільного телефону. Сам процес реєстрації нескладний. Розглянемо його детальніше:

1.1 У будь-якій пошуковій системі вводимо Facebook (Фейсбук). У переліку посилань, що відкрився, шукаємо потрібний за адресою,

 - https://www.facebook.com і переходимо по ній.

1.2. Перше, що ми побачимо - вікно реєстрації (входу), в якому потрібно буде ввести свої дані. Ім'я та прізвище можна писати українською, в подальшому вони автоматично будуть переведені на англійську мову. Пароль може бути будь-яким, але не менше 6 знаків і досить надійним. Адреса електронної пошти може використовуватися тільки один раз, тобто якщо хтось із вашої родини вже зареєстрований на Facebook до цієї адреси (або номером стільникового телефону), то ваша спроба буде відхилена. Вікно реєстрації зазвичай відразу відкривається українською мовою, але, якщо раптом станеться який-небудь збій, потрібну мову можна вибрати на мовній панелі внизу сторінки. Вам надійде код підтвердження на телефон.

 1.3. Тепер вам будуть запропоновані 4 кроки, що дозволяють відразу ж уточнити персональні дані, знайти можливих друзів, сформувати стрічку новин в залежності від своїх інтересів і доповнити створену сторінку фотографією, більш відомої під словом «аватарка».

Крок 1. Пошук друзів за допомогою контактів електронної пошти і скайпу.

Крок 2. Конкретизація особистої інформації: рідне місто, школа, ВНЗ, місце роботи. За введених даних пошукова система Facebook підбере можливих друзів. Чому можливих? Світ великий, і вам буде запропоновано знайти своїх знайомих серед величезної кількості людей, які могли жити з вами в одному місті, вчитися в школі з такою ж назвою або працювати в однойменній організації.

 Крок 3. Вибір цікавих сторінок. Для цього потрібно мишкою виділити посилання, яке сподобалося і підтвердити натисканням кнопки «Зберегти і продовжити». Можна вибирати необмежену кількість сторінок, що вас зацікавили, всі новини по обраними темами будуть автоматично з'являтися в стрічці новин.

Крок 4. Додавання фотографії (в тому числі і з веб-камери). Перераховані вище дії (кроки) можна пропустити і повернутися до них пізніше.

1.4. Для завершення реєстрації вам потрібно зайти в свою електронну пошту. Там повинен бути лист - підтвердження з проханням перейти по посиланню. Іноді лист приходить відразу, буває, що через налаштування пошти він потрапляє в папку «Спам». Тому, якщо листа немає, спочатку пошукайте його там. Після цих нескладних дій реєстрація завершена і ви стали повноправним членом соціальної мережі Facebook.

 

ІНТЕРФЕЙС  FACEBOOK. НАВІГАЦІЯ  ПО СТОРІНЦІ

   З головної сторінки можливий перехід до всіх основних можливостей Facebook. Верхня горизонтальна панель відкриває доступ до інформації  і управління своїм обліковий записом. Зліва знаходяться кнопки швидкого доступу: «Запити в друзі», «Повідомлення», «Сповіщення».

У випадку появи нової інформації поруч з цими кнопками з'являються цифри, що оповіщають, скільки нових подій, що стосуються власника облікового запису, з'явилося в мережі. В правому куті на цій же панелі знаходяться кнопки: «Знайти друзів», «Головна», «Швидкі настройки конфіденційності» і «Налаштування конфіденційності та інструменти». Так як Facebook неодноразово звинувачували в порушенні конфіденційності користувачів, його розробники запропонували можливість змінювати налаштування доступу до інформації, а саме вибирати, хто може бачити ваші матеріали. Тут же можна перейти до налаштувань облікового запису, що дозволяє змінити особисті дані (наприклад, прізвище) і вийти зі своєї сторінки. Конфіденційність - налаштування доступу до сторінки.

Для тогощоб поміняти ім'я або прізвищепотрібно зробити наступнеВибрати Налаштування конфіденційності та інструменти / Налаштування облікового запису / Загальні настройки обліковий записпотім в потрібному полі натиснути «Редагувати» У вікні змінити особисті даніввести свій пароль для Facebook і зберегти зміниЛіва вертикальна панель потрібна для швидкого переходу до повідомлень, музики, ігор і т.д., а також побачити, хто з друзів тобі підморгнув. У правій вертикальній панелі зібрані аватарки можливих друзів. Натиснувши на хрестик у верхньому правому куті непотрібне фото можна видалити (через пару секунд на його місці з'явиться нова аватарка), а вибравши напис «Додати в друзі» - одним рухом відправити пропозицію про дружбу. Панель зліва, - для швидкого доступу

 ЯК ДОДАТИ ДРУЗІВ В FACEBOOK

 Розглянемо кілька способівщо дозволяють знайти або імпортувати друзів в Facebook.

3.1. На прізвище (ім'я одного). Для цього вводимо дані в пошукове вікно у верхній горизонтальній панелі. Пошукове вікно працює за принципом «Гугл»: виводить найбільш популярні результати по введеному запиту. Якщо серед них потрібну людину немає, натискаємо «Показати більше результатів». При необхідності можна створити фільтр, який дозволить уточнити дані і прибрати зайві результати. Пошук друзів

 3.2. За адресами електронної пошти, імені в скайпі. Для цього вибираємо «Знайти друзів» на верхній горизонтальній панелі (або в лівій вертикальній панелі), вводимо дані (для поштової скриньки - електронна адреса та пароль електронної пошти, для скайпу - ім'я та пароль в Skype.). Через деякий час Facebook витягне всі контакти, і вам залишиться додати друзів, якщо вони вже зареєстровані в Facebook, і запросити друзів, якщо вони ще не зареєстровані.

3.3. Через «Інші інструменти», що дозволяють завантажити файл з контактами друзів, послати індивідуальне запрошення на адресу електронної пошти або номером мобільного телефону одного, через зазначені при реєстрації дані (школа, ВНЗ, місце роботи).

  ЯК ВИДАЛИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС В FACEBOOK У

 Facebook можна тимчасово заблокувати свій обліковий запис або видалити його назавжди. У першому випадку ваша сторінка буде деактивована (тобто її нікому не буде видно) до тих пір, поки ви знову НЕ зайдете на неї. Після цього вона автоматично повернеться до всіх тих налаштувань, які були до деактивації, збереже контакти, фотографії, листування і т.д. У другому випадку сторінка буде видалена назовсім, пароль і логін визнані недійсними, а повторний вхід можливий тільки через нову реєстрацію.

 Як видалити обліковий запис в Facebook. Для цього вибираємо «Швидкі налаштування конфіденційності» та «Інструменти для керування вашою конфіденційністю та безпекою у Facebook», «ваша інформація у Facebook» / «Видалення облікового запису та інформації» / «Видалення облікового запису без можливості відновлення». Після цього потрібно перейти на свою сторінку в Facebook і підтвердити видалення. Повністю вся інформація про вашу сторінку буде видалена через 14 днів. Якщо протягом цього часу ви зайдете в Facebook, відбудеться автоматичне скасування видалення і обліковий запис відновиться.

  ЯК СТВОРИТИ СТОРІНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В FACEBOOK

Сторінки дозволяють компаніям, брендам, організаціям і публічним особам ділитися новинами і спілкуватися з людьми. Як і профілі, Сторінки можна індивідуально налаштовувати, публікуючи на них новини, заходи і т. Люди, які поставили Сторінці позначку «Подобається» або підписалися на неї, можуть отримувати оновлення в Стрічці новин.

Щоб створити Сторінку, перейдіть на http://www.facebook.com/pages/create Натисніть, щоб вибрати тип «Сторінки». Введіть необхідну інформацію. Натисніть «Продовжити» та дотримуйтесь інструкцій на екрані

Примітка. Будь-який користувач може створити Сторінку, але Сторінку для організації, компанії, бренду або публічній особі може створити тільки офіційний представник.  З’являється нова вкладка. В полі «Назва » Пишемо назву точну назву вашої бібліотеки.  В полі «Категорія» пишемо бібліотека і з меню, яке одразу випаде, обираємо «Бібліотека». Натискаємо «Продовжити». Заповнюємо наступні поля.. Тепер починаємо оформлювати безпосередньо сторінку.  Завантажуємо світлину бібліотеки з комп’ютера. Далі оформлюємо за таким самим принципом фото обкладинки. Додаємо обкладинку. Натискаємо «Зберегти».  Далі починаємо розглядати рядки меню і натискаємо «Статистика». Тут ми можемо побачити всі дії, які відбуваються на сторінці. Далі заходимо на вкладку «Налаштування», Роздивляємось першу вкладку «Видимість сторінки». Заходимо в «Редагувати». Якщо ви ще не готові до публікування сторінки на Фейсбук то обираєте «Сторінку знято з публікації» і потім «Зберегти зміни». В цьому випадку сторінку не буде оприлюднено на широкий загал.

 ЯК СТВОРИТИ ПУБЛІКАЦІЮ НА СТОРІНЦІ

Для цього заходимо до вкладки дописи в лівому стовпчику. Там де нам пропонується написати допис пишемо свою інформацію. Додаємо світлини. 1. Обираємо «Додати фото».

 2. Обираємо потрібну нам світлину.

3. Натискаємо «Відкрити». Світлина завантажується.  Додаємо ще кілька світлин. Далі натискаємо «Поширити» і отримуємо інформацію на сторінці.  

 

ПОРАДИ  БІБЛІОТЕКАМ, ЯКІ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

1. Поставтеся до цієї справи як до проекту, з цілями і завданнями, термінами і етапами, керівниками і відповідальними.

 2. Визначте аудиторію. Складіть план: що і кому ви хочете розповісти.

3. Працюйте в стилі ЗМІ. Вам потрібні хороші тексти, хороші фото і форматний випуск матеріалів. Не забувайте, що контент в соціальних медіа - це привід для бесіди. Намагайтеся створювати тексти, що мають на увазі дискусії в коментарях. Пишіть чітко і просто, щоб було легко розібратися недосвідченому читачеві.

4. Любіть ваших читачів. Придумайте власний стиль. Вони зможуть натиснути кнопку «Мені подобається», що приверне їх друзів (безкоштовна реклама). Приводом можуть стати цікаві фото заходів, інтерв'ю з відомими людьми, конкурси тощо.

5. Публікуйте звіти про заходи. Перетворіть вашу сторінку в фан-клуб. Намагайтеся відзначати імена учасників на фото, що може бути ще одним способом залучення «Друзів».

 6. Дозвольте читачам впливати на бібліотеку. Запропонуйте своїм користувачам вибрати, кого з відомих людей запросити на наступну зустріч

 7. Дайте можливість обговорювати вас. Не бійтеся критики, це нормально